Polaków zapytano o opinię na temat biegu spraw w naszym kraju, o ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w najbliższych trzech latach, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy.

Z raportu wynika, że dwie piąte Polaków dobrze ocenia kierunek biegu spraw w naszym kraju, negatywną ocenę wystawia 36 proc. badanych. Zdecydowana większość Polaków (60 proc.) uważa, że gospodarka naszego kraju się rozwija, przeciwnego zdania jest 27 proc. ankietowanych.

O tym, że w najbliższych trzech latach poprawią się materialne warunki życia przekonanych jest ponad jedna trzecia badanych (35 proc.), dwie piąte (40 proc.) uważa, że warunki życia się nie zmienią, a 16 proc., że się pogorszą.

Zdecydowana większość badanych (79 proc.) jest przekonanych, że w Polsce można znaleźć pracę, 14 proc. ma bardziej pesymistyczne nastawienie i uważa, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju nie jest w ogóle możliwe.

Badanie nastrojów społecznych przeprowadzono w lipcu na próbie 1010 mieszkańców Polski, metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo(CAPI).