Rada Nadzorcza spółki Energa powierzyła Panu kilka dni temu misję kierowania Grupą Energa. Jakie ma Pan plany dotyczące spółki na najbliższą przyszłość?

Grzegorz Ksepko, p.o. prezesa spółki Enega: Tak, to prawda. Na wstępie naszej rozmowy chciałbym serdecznie podziękować zarówno Ministerstwu Energii jak i Radzie Nadzorczej Energa S.A. za zaufanie. Rozumiem też, ze ta decyzja jest dowodem uznania dla dotychczasowej pracy w Grupie Energa. Znam firmę od podszewki. Do tej pory, przez ponad trzy lata, byłem wiceprezesem zarządu ds. korporacyjnych. W międzyczasie podjęliśmy, jako zespół zarządzający Energą, wiele przełomowych decyzji, który wyznaczyły nowe kierunki rozwoju Grupy Energa. Przeprowadziliśmy między innymi nowatorski projekt restrukturyzacji wewnętrznej, w wyniku którego, w wyniku którego bez żadnych zwolnień pracowników, zredukowano liczbę spółek w Grupie o połowę – z 44 do 22, co zbudowało szereg synergii oraz dało realne oszczędności. Zastąpiliśmy również dotychczasowy ład organizacyjny umową o współpracy i dokonaliśmy skutecznej implementacji jej zapisów. Na polu inwestycyjnym to przede wszystkim „odmrożenie” strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projektu budowy elektrowni Ostrołęka C. To oczywiście tylko pewna, najistotniejsza część podjętych działań.
Pracując w zarządzie Energi wytyczyliśmy sobie jasne cele biznesowe, do realizacji których, kierując grupą kapitałową, nadal będę dążyć.

W jakim kierunku – pod Pana kierownictwem – spółka rozwiać się będzie najbardziej? Co uważa Pan za priorytet?

Zdecydowanie priorytetem jest jasne sformułowanie kierunków rozwoju i długoterminowych celów gospodarczych, jakie chce się osiągnąć. Energa jest dziś polskim liderem w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), posiada ich największy udział procentowy w miksie wytwórczym. Chcemy tę pozycję nie tylko utrzymać, ale zdecydowanie umacniać, wspomagając przy tym Polskę w osiągnięciu postawionych przez Unię Europejską celów dotyczących udziału OZE w miksie ogólnokrajowym.
Drugim filarem naszego biznesu jest sieć dystrybucyjna energii elektrycznej (OSD), najnowocześniejsza w kraju. W tym elemencie również nie zamierzamy osiadać na laurach, ale konsekwentnie jeszcze bardziej modernizować majątek sieciowy i optymalizować zarządzanie nim.
W zakresie energetyki konwencjonalnej najważniejsze zadanie do budowa nowej, najnowocześniejszej i minimalizującej oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji gazów cieplarnianych, elektrowni w Ostrołęce. Co istotne jednostka ta ma zawarty kontrakt na usługę mocową w ramach rynku mocy na lata 2023-2038, co zwiększa stabilność przychodów, zmniejsza ryzyko i tym samym zwiększa rentowność projektu. Jesteśmy przy tym na dobrej drodze do zamknięcia ostatecznej struktury finansowania tego projektu, w taki sposób, aby nie wpływało to negatywnie nasze możliwości inwestycyjne w innych obszarach.
Wszystkie te działania mają przede wszystkim na celu wzrost wartości firmy, z korzyścią dla akcjonariuszy, z których największym jest Skarb Państwa. Mają one również doprowadzić do znaczącego zwiększenia potencjału inwestycyjnego, poprzez stworzenie w ramach grupy kapitałowej przejrzystych wehikułów do pozyskiwania finansowania, atrakcyjnych dla instytucji finansowych. Po zakończeniu najbardziej kapitałochłonnych elementów naszego programu inwestycyjnego chcielibyśmy w dającej się przewidzieć przyszłości powrócić do wypłacania dywidendy, co – poza innymi aspektami – zwiększyłoby wpływy do budżetu Państwa.
Podnoszenie efektywności funkcjonowania Grupy Energa oraz realizacja programu inwestycyjnego nakierowane są również na długoterminową stabilizację cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Energa to nie tylko biznes, ale również jego społeczne otoczenie.

Jak najbardziej. Niezwykle ważnym zagadnieniem dla Grupy Energa, jako lidera w produkcji czystej energii z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, jest także wizerunek firmy przyjaznej, dbającej o lokalną społeczność. Stąd też przewidujemy intensyfikację działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). W jej ramach bardzo ważne jest z jednej strony wspieranie ludzi młodych – mam tu na myśli opracowanie nowego, kompleksowego modelu sytemu stypendialnego dla najbardziej obiecujących studentów i doktorantów kierunków inżynierskich oraz świadomą, skuteczną politykę personalną umożliwiającą minimalizację luki kompetencyjnej oraz systematyczny rozwój kompetencji w erze digitalizacji i automatyzacji procesów, a z drugiej strony – pomoc seniorom, co aktywnie czynimy w ramach jednego z naszych programów społecznych. Kolejnym istotnym aspektem CSR jest skierowana niejako do wewnątrz polityka dbania o własnych pracowników, którzy są dla nas najważniejsi, stanowią istotę naszej firmy. Dlatego jesteśmy między innymi prekursorem w skutecznej implementacji procedury antymobbingowej, która w Enerdze działa z powodzeniem od kilku lat. Nie można również zapominać o szeroko zakrojonej aktywności charytatywnej, prowadzonej przez Fundację Energa, zarówno w stosunku do otoczenia zewnętrznego jak i pracowników.
Energa to oczywiście również sponsoring, przede wszystkim sportu i kultury. Wspieramy zarówno kluby zawodowe, jak i sport amatorski i dziecięco-młodzieżowy. Warto wskazać, że Energa jest głównym sponsorem odnoszącej sukcesy reprezentacji Polski w piłce nożnej osób po amputacjach (tzw. amp futbolu), którą nota bene stanowią niesamowici ludzie, a także polskiej koszykówki, która osiągnęła ostatnio poziom najwyższy od kilkudziesięciu lat, z awansem męskiej drużyny na mistrzostwa świata na czele.