Artykuł dotyczy prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie asystowania komornikowi przez Straż Marszałkowską przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Będzie to akt wykonawczy do art. 811 Kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje, że w przypadku budynków będących w pieczy formacji mundurowej lub innej służby, ewentualne czynności komornicze mogą być wykonywane w asyście funkcjonariusza danej służby.

Powyższe rozwiązania są standardem legislacyjnym i dotyczą nie tylko Straży Marszałkowskiej, a praktycznie każdej służby w Polsce: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Do grona tego dołączyła rok temu Straż Marszałkowska, która na mocy ustawy z 26 stycznia 2018 r. stała się z dniem wejścia w życie tego aktu prawnego (20 maja 2018 r.) pełnoprawną formacją mundurową.

Na podstawie wspomnianego przepisu kpc zostało już wydanych kilka aktów prawnych o zbliżonej treści – najnowszy to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 marca 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 538). Inny to rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie asystowania komornikowi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych z 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 496).

Przechodząc na grunt tekstu "Rzeczpospolitej" CIS wyjaśnia, że jest nieprawdą, jakoby Marszałek Sejmu "zapraszał" (w domyśle zachęcał?) komorników do dokonywania czynności egzekucyjnych na terenie parlamentu.

"Ponownie informujemy, że przepisy wykonawcze tego typu są standardem legislacyjnym. Są też, rzecz jasna, opracowywane na poziomie urzędniczym. Nie mają ponadto związku z żadnymi rzeczywistymi lub planowanymi egzekucjami komorniczymi na terenie parlamentu"

- czytamy w komunikacie CIS.

Kolejną nierzetelną informacją jest wzmianka o "egzekucji długów przy użyciu uzbrojonych strażników" – w projektowanym rozporządzeniu nie ma słowa o tego typu procedurze.

Warto też odnotować, że Kancelaria Sejmu, jako płatnik wynagrodzeń pracowników Kancelarii oraz uposażeń poselskich i diet parlamentarnych, ma możliwość - w przypadku otrzymania odpowiedniej korespondencji urzędowej - zajęcia tych świadczeń (w zakresie dopuszczalnym przepisami) na potrzeby uregulowania zobowiązań dochodzonych przez komorników. Jest to standardowy, a zarazem całkowicie wystarczający tryb postępowania w tego typu sytuacjach.