Na początku spotkania strona węgierska podziękowała generałowi Andrzejczakowi za przewodzenie przez Wojsko Polskie Grupie Bojowej Unii Europejskiej, w tym za organizację ćwiczenia Common Challenge 19, które było etapem certyfikacji wydzielanych elementów GB UE. Podczas dyskusji generał Andrzejczak przedstawił szefom sztabów V4 propozycję integracji działań państw Grupy Wyszehradzkiej z działaniami podejmowanymi przez państwa bałtyckie oraz Ukrainę w celu kompleksowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w naszym regionie.

Szefowie obrony państw V4 omówili też kwestie innowacyjności w podejściu do szkolenia i wspólnych ćwiczeń. Rozmawiano na temat wykorzystania platformy synchronizacyjnej, łączącej narodowe wysiłki szkoleniowe, z działaniami podejmowanymi w ramach NATO i Unii Europejskiej.

Dyskusja dotyczyła również współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze medycznym, m.in. poprzez wyminę informacji o bieżących osiągnięciach i planowanych zamierzeniach w budowaniu dodatkowych zdolności zabezpieczenia medycznego, a przede wszystkim w organizowaniu wspólnych ćwiczeń służb medycznych.

Istotnym punktem w dyskusji była także kwestia adaptacji sił zbrojnych państw V4 do zmieniających się warunków bezpieczeństwa.

W tym kontekście szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że siły zbrojne nowej generacji to wojsko silne kulturowo, skuteczne operacyjnie oraz wysoce mobilne, ze zdolnością do podejmowania działań w każdej przestrzeni i czasie. Generał Andrzejczak zaznaczył, że wyzwania XXI wieku generują potrzebę innowacyjnego podejścia do realizacji zadań. Szef SG WP mówił podczas spotkania o koncepcji tzw. skalowalności, tj. możliwości i zdolności skutecznego dostosowywania sił i środków GB UE do aktualnej sytuacji oraz rejonu prowadzonych działań.

W drugim dniu obrad szefów sztabów V4 uczestniczył szef sztabu SZ Ukrainy. Dyskusja w tym gronie dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie oraz współpracy sił zbrojnych państw Grupy Wyszehradzkiej z siłami zbrojnymi Ukrainy.

Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił gotowość Sił Zbrojnych RP do dalszego wspierania Ukrainy w procesie dostosowywania jej SZ do międzynarodowych struktur wojskowych NATO i UE. Zadeklarował kontynuację szkolenia ukraińskich sił zbrojnych przez Polskie Grupy Zadaniowe w ramach the Joint Multinational Training Group. 
Podkreślił też gotowość do wsparcia SZ Ukrainy w zakresie szkolenia specjalistycznego i językowego.