Pytany o uprawnienia TSUE w zakresie ustroju krajowego sądownictwa prof. Kłak odpowiedział, że to prawo krajowe reguluje organizację i strukturę sądownictwa, jak również tryb powoływania sędziów.

Ustrój sądownictwa krajowego nie leży w kompetencji UE, a w konsekwencji materia ta nie znajduje się w kompetencji TSUE.
- podkreślił.
 
Jak zauważył, Unia Europejska uznaje poszanowanie wymogów państwa prawa za jedną z najwyższych wartości, a Traktat o UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia każdemu skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem UE.

Nie ulega wątpliwości, że w ramach państwa prawnego niezawisłość sędziów i niezależność sądów odgrywa fundamentalną rolę. Ale prawo pierwotne UE, a więc traktaty, nie reguluje żadnych kwestii szczegółowych w tym zakresie.
- zaznaczył sędzia Trybunału Stanu, prof. Czesław Paweł Kłak.