Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS 7 i 8 lutego br. metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo, na próbie 1100 osób. Takie wyniki zasmucą liberalne środowiska, raz po raz promujące proaborcyjne stowarzyszenia oraz zwracanie szczególnej uwagi na środowiska osób LGBT.

Z sondażu wynika, że aż 60,4 procent respondentów popiera pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia. Jedynie 29,4 procent badanych było odmiennego zdania.

Na pytanie, która grupa najczęściej pada ofiarą dyskryminacji i wykluczenia, najwięcej osób (40 procent) odpowiedziało, że to kobiety, które czasowo lub na stałe rezygnują z pracy zarobkowej i chcą poświęcić się macierzyństwu.

Kolejne pytanie dotyczyło promowania konkretnych zjawisk poprzez środki finansowe. Aż 49,8 procent ankietowanych odpowiedziało, że należy wspierać połączenie pracy zarobkowej z macierzyństwem. Dokładnie 26,9 procent uznało, że wspierać należy wolny wybór między poświęceniem się wychowaniu dzieci, pracą zarobkową a połączeniem tych aktywności.

O tym, że Polacy mają tradycyjne podejścia do małżeństwa, potwierdza odpowiedź na kolejne pytanie. Aż 77 procent badanych stwierdziło, że popiera prawną ochronę małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny. Odpowiedzi negatywnej udzieliło 17,3 proc. osób, a 5,7 proc. osób zaznaczyło opcję: "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

Czy konkubinaty homoseksualne powinny uzyskać takie same uprawnienia jak małżeństwa, włącznie z prawem do adopcji dzieci? Dla 69,3 procent badanych jest to nie do pomyślenia. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło tylko 23 procent badanych.

I te odpowiedzi niech mówią same za siebie!