Program WISŁA zakłada uzyskanie przez Siły Zbrojne RP zdolności przeciwrakietowych i przeciwlotniczych średniego zasięgu, tj. do 100 km wraz z scentralizowanym systemem dowodzenia IBCS. Jest największym w historii Sił Zbrojnych RP oraz Rzeczpospolitej Polskiej przedsięwzięciem pozyskania nowego sprzętu wojskowego – I i II faza projektu obejmuje dostawy 16 jednostek rakietowych (ogniowych) opartych na systemie Patriot Conf. 3+, zorganizowanych w 4 dywizjony przeciwlotnicze. Podpisane w 2018 roku przez amerykańskie przedsiębiorstwa umowy offsetowe, zawierające w sumie 46 zobowiązań, mają przyczynić się do podniesienia poziomu techniczno-technologicznego polskiego przemysłu obronnego poprzez pozyskanie kompetencji dotyczących zarówno produkcji konkretnych elementów systemu (m.in. wyrzutni), jak i bieżącego serwisowania elementów wchodzących w skład jednostek ogniowych. Spora część zobowiązań offsetowych Fazy I dotyczy  przygotowania technologicznego PGZ do Fazy II. Mowa tu szczególnie o zobowiązaniach dot. Systemu IBCS.

Polska Grupa Zbrojeniowa została wskazana przez rząd jako wyłączny offsetobiorca i główny polski partner w pierwszym etapie (Fazie I) programu WISŁA. Dzięki inwestycjom oraz transferowi kompetencji tworzymy w naszych zakładach podstawy do przyjęcia i wykorzystania najnowszych technologii. Udział w programie stwarza również szanse na udział w globalnym łańcuchu dostaw czołowych na rynku światowym dostawców sprzętu wojskowego.

Program WISŁA realizowany jest zgodnie z obowiązującą od 2014 roku nową ustawą offsetową (Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, Dz.U. 2014 poz. 932). Nie przewiduje ona kompensacyjnego charakteru offsetu, jak było w przypadku zakupów realizowanych w czasie obowiązywania poprzedniej ustawy (m.in. zakup samolotów F-16 czy Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego). Oznacza to, że offset nie polega teraz na dokonywaniu inwestycji w dowolnych sektorach gospodarki, lecz ma służyć ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa poprzez budowę konkretnych zdolności produkcyjnych, serwisowych i modernizacyjnych dla pozyskiwanego sprzętu wojskowego.

Rozróżnienie tych dwóch modeli jest kluczowe dla zrozumienia kontekstu prowadzonych obecnie rozmów. Dlatego prosimy wszystkich autorów tekstów, analiz i komentarzy o dochowanie należytej rzetelności w tej skomplikowanej, ale jednocześnie bardzo istotnej dla zrozumienia sprawy materii.

Precyzji wymaga również prezentowanie opinii publicznej informacji dotyczących amerykańskich zobowiązań offsetowych. W jednej z publikacji pojawiło się stwierdzenie o „(…) amerykańskich inwestycjach offsetowych” – coś takiego jednak nie istnieje. Regulacje prawne wynikające m.in. ze zgodności z obowiązującym prawem UE nie pozwalają na realizowanie offsetu poprzez bezpośrednie inwestycje. Obecna ustawa offsetowa i zobowiązania przyjęte przez amerykańskie koncerny zbrojeniowe dotyczą budowania zdolności, głównie poprzez pozyskiwanie praw własności intelektualnej i licencji pozwalających na podjęcie przez zamawiającego i offsetobiorcę (czyli w tym przypadku PGZ) inwestycji pozwalających te zdolności zbudować.  Co więcej strona amerykańska tak naprawdę nic nie inwestuje, bo wszelkie koszty ma pokryte w ramach kosztów offsetu wynikających z umowy offsetowej i podpisanej w jej wyniku umowy dostawy(tzw. LOA).

Przypominamy, że w ramach realizacji I fazy programu WISŁA ma zostać zawartych 10 umów:

- 5  umów z rzą­dem Stanów Zjednoczonych:

  • umowa główna dostawy – zawarta 28 marca 2018 r.;
  • 2 umowy szko­le­niowe – zawarte we wrześniu 2018 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach;
  • umowa doty­cząca dostaw sprzętu kryp­to­gra­ficz­nego – zawarta we wrześniu 2018 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach;
  • umowa dostawy ele­men­tów sys­temu trans­mi­sji danych Link 16;

- 5 umów z prze­my­słem kra­jo­wym:

  • na dostawę ok. 70 pojaz­dów JELCZ kilku typów (zamówienie wpłynęło do wchodzącej w skład PGZ spółki Jelcz, obecnie przygotowywana jest oferta finalna);
  • na dostawę Mobilnych Węzłów Łączności;
  • na opra­co­wa­nie i dostawę pojaz­dów do trans­portu rakiet;
  • na dostawę kabin F-OPS sys­temu IBCS;
  • na dostawę kabin C-OPS i E-OPS systemu IBCS.

Pozostałe elementy systemu zostaną dostarczone przez amerykańskie przedsiębiorstwa w ramach międzyrządowej formuły Foreign Military Sales (FMS). Część z elementów (m.in. wyrzutnie systemu PATRIOT) będzie zamawiana przez stronę amerykańską w spółkach PGZ wchodzących w skład Konsorcjum WISŁA.  Jest to zamówienie będące częścią dostawy objętej kontraktem międzyrządowym i w żadnym wypadku nie można zaliczać go do realizacji zobowiązań offsetowych. Realizuje ono zadeklarowaną przez amerykański przemysł alokację 50% wartości całego zamówienia dot. programu WISŁA w polskim przemyśle obronnym. Obecnie umowa na produkcję wyrzutni jest na końcowym etapie negocjacji z amerykańskim przedsiębiorstwem odpowiadającym za ten produkt i HSW S.A.

Niektóre z pojawiających się ostatnio publikacji i komentarzy zawierają stwierdzenia (niekiedy anonimowe) o nieprzygotowaniu bądź też braku potencjału technologicznego polskiego przemysłu koniecznego do absorbcji offsetu. Są to zarzuty nieprecyzyjne, niepoparte faktami i godzące w dobre imię polskiego przemysłu obronnego.  Powielanie ich negatywnie wpływa na trwający wciąż proces negocjacyjny dot. pierwszej fazy programu WISŁA.

Przypominamy, że zarówno PGZ S.A., jak i wchodzące w skład Grupy spółki są spółkami prawa handlowego, dlatego też pracują i prowadzą działania mające na celu osiąganie korzystnych wyników biznesowych. Prowadzone ze stroną amerykańską rozmowy dotyczą miliardowych kontraktów i rozwiązań, które mamy wykorzystywać przez 30 kolejnych lat. Pośpiech nie jest tu wskazany, dlatego też prosimy o dochowanie rzetelności w wypowiedziach i publikacjach oraz unikanie kreowania w przestrzeni publicznej jednostronnego i niepełnego obrazu prowadzonych negocjacji.

W interesie bezpieczeństwa państwa i polskiej gospodarki jest pomyślne zakończenie tych trudnych rozmów. Walczymy bowiem nie tylko o korzyści dla przemysłu, ale również o zabezpieczenie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa i zdolności Sił Zbrojnych RP do pełnego wykorzystania zakupionego sprzętu.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności bądź też wątpliwości dotyczących programu WISŁA i związanych z nim zobowiązań offsetowych, jesteśmy zawsze gotowi do udzielania wyjaśnień i prowadzenia otwartego dialogu.