"Zaufanie do banków działających w Polsce ma zdecydowana większość badanych (74 proc., od roku 2012 wzrost o 9 punktów procentowych), jedynie co dziewiąty respondent deklaruje, że nie ma do nich zaufania (11 proc., spadek o 5 punktów) i tyle samo osób (11 proc.) wyraża opinie ambiwalentne"

- informuje ośrodek CBOS

 "Z analiz zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika, że zaufanie do banków częściej deklarują młodsi respondenci, lepiej wykształceni, bardziej zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych".

- podaje w opisie badań

Nieco ponad dwie trzecie badanych (68 proc.) uważa, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne, przy czym relatywnie niewielu (11 proc.) jest o tym zdecydowanie przekonanych, a ponad połowa (57 proc.) sądzi, że pieniądze w bankach są raczej bezpieczne. W stosunku do roku 2012 zwiększył się odsetek badanych, przeświadczonych o bezpieczeństwie środków finansowych w bankach (wzrost o 6 punktów), a zmniejszył tych, którzy są przeciwnego zdania (również o 6 punktów).

Tegoroczne wyniki są najlepsze od 2008 roku. Należy jednak podkreślić, że w roku 2006, jeszcze przed kryzysem finansowym, Polacy w większym stopniu niż teraz byli przekonani o bezpieczeństwie pieniędzy ulokowanych w bankach.

Ponad połowa badanych (55 proc.) popiera wprowadzenie prawnej możliwości, aby KNF podejmowała decyzję o przejęciu przez inny bank takiego banku, którego fundusze własne spadają poniżej poziomu wymaganego przez prawo bankowe, a prawie jedna czwarta (23 proc.) jest temu przeciwna - poinformowano.