Zakup samochodu jest jednym z elementów realizowanego przez spółkę i miasto trzeciego etapu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Projekt oszacowany na ponad 80 mln zł - dostał 41,5 mln zł unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jak wyjaśnił cytowany wiceprezes Sosnowieckich Wodociągów Andrzej Majewski, kupiony właśnie pojazd może pracować osiem godzin bez konieczności powrotu do oczyszczalni. „Jest to możliwe dzięki zastosowanemu systemowi recyklingu, filtrującego wysysane ścieki, a odzyskaną wodę wykorzystuje do płukania kanałów” - wyjaśnił Majewski.

„Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, eliminując konieczność częstych zrzutów nieczystości w oczyszczalni i ponownego napełniania zbiornika czystą wodą. Trzeba też pamiętać, że roczny koszt wynajmu takiego pojazdu to mniej więcej 700 tysięcy zł, dlatego własny pojazd jest najlepszym rozwiązaniem”

– dodał.

To nie pierwszy pojazd tego typu w barwach Sosnowieckich Wodociągów, obecnie są ich cztery. Najbardziej dotąd zaawansowany był kupiony w 2011 r. za 2,4 mln zł samochód do czyszczenia sieci w zakresie średnic od 150 do 2000 mm. Najnowszy pojazd może czyścić kolektory sanitarne i ogólnospławne w zakresie 800 – 1500 mm, sieci kanalizacyjne i przepompownie.

Cała inwestycja Sosnowieckich Wodociągów obejmuje sześć kontraktów (trzy na roboty budowlane, jeden na dostawy i dwa na usługi): budowę 17 km kanalizacji sanitarnej (wraz z 5 tłoczniami ścieków, w tym trzema wyposażonymi w zbiorniki retencyjne) oraz ok. 4 km kanalizacji deszczowej (wraz z przepompownią wód deszczowych ze zbiornikiem retencyjnym).

Według informacji miasta obecnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej m.in. w rejonie dzielnic: Maczki, Ostrowy Górnicze, osiedla Bór i części Kazimierza Górniczego.

W przypadku Maczek, Ostrów Górniczych i rejonu osiedla Bór inwestycje są na ukończeniu. Pierwsze dwie powinny być gotowe jeszcze w tym roku, natomiast Bór ma być gotowy na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Trwają również prace w rejonie Kazimierza Górniczego; ich planowany koniec to maj 2019 r.

Pierwotny koszt wszystkich inwestycji zgłoszonych do unijnego dofinansowania oszacowano na 84,5 mln zł. Już wiadomo, że będzie niższy, ponieważ np. w przypadku Maczek wartość szacunkowa projektu zamykała się kwotą 57,5 mln zł, a najkorzystniejsza oferta konsorcjum firm wyniosła 20 mln zł.

Realizacja obecnego projektu pozwoli miastu na osiągnięcie wymagań zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych tj. wyposażenie w sieć kanalizacyjną, co najmniej na poziomie 98 proc.

Miasto już w latach 2003-2008 realizowało projekt „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”, a w latach 2012-2015 kolejny: „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – etap II”.

Pierwsza inwestycja była dofinansowana ze środków przedakcesyjnego instrumentu finansowego ISPA/Funduszu Spójności kwotą 15,9 mln euro i obejmowała budowę kolektora ściekowego „Bobrek” oraz modernizację oczyszczalni ścieków „Radocha II”.

Drugie przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (NFOŚiGW przekazał wtedy 28,7 mln zł). Zakładało ono m.in.: budowę ponad 23 km i modernizację ok. 13 km kanalizacji sanitarnej, modernizację przeszło 11 km sieci wodociągowej, przebudowę blisko 3 km kanalizacji deszczowej, budowę dwóch, modernizację dwóch i likwidację czterech pompowni ścieków.

Miejska spółka Sosnowieckie Wodociągi zarządza siecią kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 421 km oraz siecią kanalizacyjną, będącą tylko w eksploatacji spółki, o długości 25 km, a także 19 przepompowniami ścieków.