Celem raportu „V2G. Pojazdy elektryczne jako element sieci elektroenergetycznych”, który PSPA przygotowało we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Warszawie, jest wskazanie korzyści, jakie może przynieść wykorzystanie pojazdów elektrycznych, jako rozproszonych magazynów energii.

- Uważa się, że rozwój pojazdów elektrycznych na dużą skalę zmieni sposób, w jaki korzystamy z samochodów, ale także będzie miał istotny wpływ na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Dlatego integracja pojazdów elektrycznych z sieciami stanowi duże wyzwanie. Jednym ze sposobów, aby jemu sprostać, jest implementacja nowych technologii, takich jak Vehicle-to-Grid (V2G), systemu zapewniającego dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy pojazdem a siecią elektroenergetyczną, umożliwiającego wykorzystanie energii zgromadzonej w baterii samochodu do stabilizacji pracy sieci. Rynek brytyjski jest jednym z pierwszych, które testują technologię V2G w ramach szeregu projektów pilotażowych. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem. Dlatego wspólnie z PSPA opracowaliśmy raport na temat V2G, który będzie stanowił dobry punkt wyjścia do badania tej technologii w Polsce - mówi Jonathan Knott, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Rzeczpospolitej Polsce.

Korzyści finansowe i ekologiczne
Dzięki V2G pojazdy, oprócz funkcji transportowej, mogą pełnić rolę mobilnych magazynów energii zintegrowanych z siecią. Dwukierunkowy przepływ energii pozwala na jej „zakup” w okresach niskiego zapotrzebowania i wyższej generacji z odnawialnych źródeł energii (OZE), a następnie na jej „sprzedaż” do sieci w godzinach obowiązywania wyższej taryfy i szczytowego zapotrzebowania. W praktyce właściciele pojazdów elektrycznych, podłączając je do sieci stają się aktywnymi uczestnikami rynku energii elektrycznej i mogą uzyskiwać z tego tytułu dochód. Technologia V2G zwiększa więc możliwości aplikacyjne pojazdów elektrycznych, które stają się platformą ciągłego i optymalnego zarządzania przepływami energii elektrycznej.

- Na całym świecie coraz więcej uwagi poświęca się nowym koncepcjom mobilności, wykorzystującym pojazdy elektryczne. Postęp technologiczny oraz przykłady kolejnych projektów pilotażowych coraz silniej wskazują na możliwości aplikacyjne dwukierunkowego transferu energii między pojazdem elektrycznym a siecią elektroenergetyczną. Technologia V2G znana jest od kilku lat, jednak obecnie, dzięki współpracy przedstawicieli biznesu, nauki i polityki, podjęto dyskusje dotyczące możliwości wykorzystania jej potencjału w procesie budowy inteligentnej sieci i inteligentnego miasta. PSPA aktywnie włącza się tę dyskusję - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Wprowadzenie do sieci mobilnych magazynów energii ma szczególne znaczenie z punktu widzenia elastyczności systemów elektroenergetycznych, która oznacza ich zdolność do bilansowania podaży i popytu na energię elektryczną w stosunkowo krótkim okresie. Waga tego zagadnienia nabrała znaczenia wobec wzrostu udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym wielu państw. Rozwój OZE jest aktualnie jednym z zasadniczych celów polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej. Dla sprawnego działania sieci stanowi on jednak duże wyzwanie. Wykorzystanie odnawialnych źródeł wpływa pozytywnie na stan środowiska, stanowiąc istotną alternatywę dla paliw kopalnych, ale jednocześnie zmienia funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, powodując konieczność rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem jej pracy oraz zapewnieniem wymaganej przez odbiorców niezawodności i jakości zasilania.

Technologia przyszłości
W branży motoryzacyjnej i sektorze elektroenergetycznym inwestycje w dalszy rozwój technologii V2G i jej komercjalizację stają się ważnym elementem strategii wielu koncernów. W jej promowanie zaangażowane są również coraz częściej władze rządowe i samorządowe, w szczególności państw Europy, które wspierają kolejne projekty pilotażowe oraz wdrożeniowe, dotyczące tej technologii.

Dzięki technologii V2G, scenariusz współpracy pojazdów elektrycznych z siecią kreuje nowe podejście do zarządzania energią i przybliża do urzeczywistnienia koncepcji inteligentnych miast. Zrealizowane w Europie projekty wdrożeniowe wskazują, że istnieją techniczne możliwości rozwoju dwukierunkowej komunikacji pojazdów elektrycznych z siecią, jednak nadal konieczne są działania mające na celu przybliżenie wiedzy na temat możliwości i potencjału tej technologii, co było głównym motywem przygotowania raportu.

- V2G jest bez wątpienia najbardziej zachwycającą koncepcją w branży ładowania systemów bateryjnych, w tym pojazdów elektrycznych. W niektórych kontekstach V2G jest używany jako synonim ładowania dwukierunkowego, ale w rzeczywistości to znacznie więcej. Jestem przekonany, że udział kierowców pojazdów elektrycznych w równoważeniu sieci energetycznej, właśnie dzięki zastosowaniu technologii V2G, będzie mieć kluczowe znaczenie, gdy pojazdy elektryczne i odnawialne źródła energii staną się bardziej powszechne. Z kolei, systemy zarządzania optymalizujące rozproszone zasoby będą konieczne, aby zachować równowagę między wytwarzaniem i zużyciem energii elektrycznej - mówi Dawid Kmiecik, Dyrektor Zarządzający NEXITY.