Projekt obejmuje zmiany w kodeksie karnym oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 roku i ma na celu zapewnienie efektywniejszego i skuteczniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, obniżającym zaufanie klientów do rynku usług finansowych. Ma też wzmacniać ochronę konsumentów korzystających z usług finansowych.

Chodzi przede wszystkim o występujące na rynku usług finansowych zjawiska oparte na systemach typu „piramida”, zagrażające interesom konsumentów będącym odbiorcami usług finansowych oraz narażające ich na ryzyko utraty zainwestowanych środków pieniężnych - informuje UKNF.

Najistotniejszym z projektowanych rozwiązań - podaje UKNF - jest wprowadzenie do kodeksu karnego przepisu art. 286a, określającego ustawowe znamiona szczególnego typu przestępstwa oszustwa, to znaczy "oszustwa finansowego obejmującego zakresem penalizacji zachowania oparte na wykorzystaniu w organizowanym przedsięwzięciu lub w prowadzonej działalności modelu „piramidy finansowej”". W aktualnym stanie prawnym, przypomina UKNF, powyższe zjawiska kwalifikowane są jako wyczerpujące znamiona przestępstwa oszustwa typu podstawowego, określonego w art. 286 kodeksu karnego.

Z kolei propozycje zmian legislacyjnych obejmujących przepisy o nadzorze nad rynkiem finansowym, mają na celu zwiększenie poziomu ochrony klientów.

Stworzenie szczególnego typu przestępstwa oszustwa finansowego pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony uczestników rynku usług finansowych oraz zwróci ich uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych, gdyż powierzenie środków finansowych takim podmiotom wiąże się z niebezpieczeństwem i ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków

- wyjaśnia przewodniczący KNF Marek Chrzanowski.

Powyższa ochrona będzie realizowana w szczególności poprzez zapewnienie możliwości ostrzegania potencjalnych pokrzywdzonych przed indywidualnie wskazanymi na liście ostrzeżeń publicznych KNF podmiotami organizującymi działalność opartą na wykorzystaniu modelu „piramidy finansowej” oraz poprzez zapewnienie KNF możliwości prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów propagujących, organizujących lub prowadzących działalność opartą na systemach typu „piramida”, co pozwoli na eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa

- dodaje.

UKNF podkreśla, że ewentualne uchwalenie takiej ustawy umożliwi to przeciwdziałanie istotnym stratom finansowym po stronie klientów. Projekt został przekazany do MF do dalszego toku prac legislacyjnych.