Podczas praktyk każdy z podchorążych miał okazję wykorzystać zdobytą na Akademii wiedzę w praktycznym działaniu, sprawdzić swoje umiejętności na stanowiskach dowódców drużyn. Były to ich pierwsze praktyki dowódcze na III roku studiów. Następne za dwa lata już na stanowiskach dowódców plutonów — czytamy na portalu CSWLąd. 

Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia podchorążych, jest to kolejny etap przygotowania zawodowego. Odbyte praktyki były dla podchorążych szansą na sprawdzenie i zweryfikowanie swojej wiedzy. Podstawowym jej celem było nabywanie i kształtowanie szczególnie istotnych dla absolwentów cech dowódczych, takich jak: umiejętność dowodzenia pododdziałem, prowadzenia szkolenia, stawiania i rozliczania zadań, umiejętności posługiwania się i wykorzystania sprzętu wojskowego, odpowiedzialność za podwładnych, wymagalność i kreatywność w różnych sytuacjach życia wojskowego oraz szeroko pojmowana adaptacja do służby w warunkach jednostki wojskowej — czytamy.