Koniec obowiązkowych szczepień? Projekt jest już w Sejmie

Obywatelski projekt przewidujący likwidację obowiązku szczepień ochronnych, rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, projekt ustawy budżetowej na 2019 r. oraz wybór Rzecznika Praw Dziecka - są w porządku obrad Sejmu, który zbiera się we wtorek.

Koniec z obiowiązkowymi szczepieniami?
pixabay.com/sdfuhlert/creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

W porządku trzydniowego posiedzenia Sejmu jest rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Dofinansowanie obejmie także budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym. Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Według KPRM do 2028 r. rząd ma wydać na ten cel kwotę 35 mld 745 mln zł. W 2019 r. Fundusz ma wydać 6 mld 85 mld zł, w 2020 - 3,5 mld zł, a w latach 2021-2028 - po 3 mld 270 mln zł.

Prawdopodobnie w czwartek posłowie zajmą się projektem ustawy budżetowej na 2019 r., który zakłada, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł; tym samym deficyt nie przekroczy 28,5 mld zł. Potrzeby pożyczkowe netto w 2019 r. wyniosą 46 mld zł, zaś potrzeby pożyczkowe brutto sięgną 163,7 mld zł.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy, który zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz będzie zasilany m.in. z daniny solidarnościowej – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy; obowiązkowej składki z „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc. Łączne szacowane przychody Funduszu wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.

Posłowie rozpatrzą też poselski projekt zmian m.in. w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który przewiduje m.in. ustanowienia dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ukończyła 16 lat opiekuna medycznego. Izba zajmie się także poselskim projektem ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

W planie obrad Sejmu przewidziano debatę nad rządowym projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze nieruchomości mieszkalnych na wynajem.

Sejm będzie też debatował nad projektem noweli Prawa oświatowego i systemu oświaty, która zakłada większą subwencję oświatową dla samorządów na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie, oraz realizację stażu uczniowskiego. Według rządu, głównym celem projektu jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

Pod obrady Sejmu wróci także projekt ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zakłada on zwiększenie roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma – jak dotychczas – podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania, kiedy również one zostaną podporządkowane szefowi Sztabu.

Zgodnie z projektem, szef Sztabu Generalnego w czasie wojny będzie organem dowodzącym Siłami Zbrojnymi RP do czasu mianowania naczelnego dowódcy i przejęcia przez niego dowodzenia. Do obowiązków szefa SGWP należy także m.in. planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, przygotowanie i wyszkolenie sił zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami kraju, jak również doradzanie kierownictwu MON.

Nowe prawo ma dostosować struktury dowodzenia Sił Zbrojnych RP do modelu obowiązującego w NATO, a reforma systemu kierowania i dowodzenia - zdaniem wnioskodawców - ma wyeliminować kompetencyjny chaos, wprowadzić jednoosobową odpowiedzialność za dowodzenie i usprawnić wojskową logistykę. W dalszej perspektywie kierownictwo MON zapowiada przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, które zlikwidowała reforma z 2014 r.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Osoby takie utrzymają przy tym prawo do dopłaty 1,5 proc. ze strony pracodawcy i dopłaty rocznej z budżetu w wysokości 240 zł.

W porządku obrad jest także rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych. Jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej. Projekt przewiduje obowiązek zgłaszania zakładów produkujących i paczkujących kosmetyki do specjalnego wykazu oraz stworzenie systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków. Posłowie wysłuchają też - na wniosek klubu PiS - informacji bieżącej w sprawie środków z UE przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020.

Posłowie mają też debatować nad poselskim projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Prasowej oraz nad poselskim projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych.

W środę Sejm ma zająć się obywatelskim projektem zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych oraz pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Pod projektem podpisało się 121 tys. osób

Według Biura Analiz Sejmowych "przyjęcie zasady dobrowolności poddawania się szczepieniom przeciw niektórym chorobom zakaźnym zwiększy liczbę osób chorujących na choroby zakaźne i ryzyko wystąpienia epidemii. BAS zaznaczyło, że "inicjatywa ustawodawcza jest sprzeczna z podejmowanymi na szczeblu UE działaniami mającymi na celu upowszechnienie w państwach członkowskich szczepień jako metody zapobiegania chorobom zakaźnym". "Obecne tendencje migracyjne zwiększają ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w Europie, w tym w Polsce. Zmniejszenie odsetka osób zaszczepionych – a takie zjawisko wystąpi w przypadku dobrowolności szczepień przeciwko niektórym chorobom zakaźnym - zwiększy ryzyko zachorowań na te choroby" - czytamy.

"Obywatelski projekt ustawy jest kontrowersyjny. Zmiana prawa w zakresie poddawania się szczepieniom ochronnym jest radykalna, a projektodawca nie przedstawił skutków zdrowotnych tak daleko idących zmian" - podkreśla w ocenie skutków przyjęcia ustawy Biuro Analiz Sejmowych.

Izba zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o Policji, która zakłada wydzielenie w Policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych.

Posłowie zdecydują w głosowaniach, czy wysłuchają m.in. informacji premiera dot. "nieprawidłowości i braku nadzoru nad działalnością firmy windykacyjnej GetBack S.A." oraz "na temat działań organów państwa w sprawie nieprawidłowości w działalności spółki GetBack S.A. oraz braku reakcji KNF i UOKiK na doniesienia o nadużyciach w spółce w grudniu 2017 roku". Izba zdecyduje też czy wysłucha informacji szefa rządu nt. "planowanych działań Rady Ministrów wobec wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce".

Izba w czwartek ma powołać Rzecznika Praw Dziecka. Do Sejmu wpłynęła jedna kandydatura na to stanowisko dr Agnieszki Marii Dudzińskiej; jest to kandydatka PiS.

Na stanowisko RPD poprzednio byli zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. PiS zgłosiło Sabinę Lucynę Zalewską, która po posiedzeniu opiniujących kandydatury sejmowych komisji złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała zgodę na kandydowanie. Żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów całej izby, w związku z czym marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że procedura zgłoszenia kandydatów i powołania na to stanowisko zostanie przeprowadzona ponownie.

RPD powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu, marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Kadencja obecnego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego RPD.

 

 Źródło: niezalezna.pl, PAP

#Sejm #projekt #szczepienia #obowiązek szczepień

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo