Jak wyjaśniono, główną przyczyną opracowywania projektowanej regulacji jest wzmocnienie nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Chodzi o przygotowywany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Projekt ma zakładać rozszerzenie składu KNF. Członkami Komisji zostaną przedstawiciel premiera, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz przedstawiciel ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (dwóch ostatnich bez prawa głosu). Przepisy projektowanej ustawy ustanowią także ramy prawne na potrzeby przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innym organami, m.in. ABW, CBA, Policją i UOKiK.

Kolejne rozwiązanie - jak czytamy - to stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, który ma na celu zwiększenie świadomości finansowej Polaków, w tym wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych oraz zapewnienie systemu rekompensat dla osób fizycznych, które nabyły obligacje, których emisja lub zbywanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa.