Nowemu podatkowi będzie podlegać materialne wspomaganie sprzyjającej imigracji działalności na Węgrzech lub materialne wspieranie działalności organizacji wspomagającej imigrację z siedzibą na Węgrzech. Wysokość podatku będzie wynosiła 25 proc. wsparcia.

Za wspieranie imigracji uznano m.in. kampanię medialną związaną z zachęcaniem do imigracji, organizowanie i udział w seminariach medialnych, budowanie siatki i kierowanie nią, organizowanie szkoleń oraz działalność propagandową przedstawiającą imigrację w pozytywnym świetle, o ile działania te służą podsycaniu imigracji.

Obowiązkiem zapłacenia podatku będą obarczone organizacje udzielające wsparcia. Najpóźniej w ciągu 15 dni od jego przekazania będą one musiały poinformować odbiorcę wsparcia o spełnieniu obowiązku zapłacenia podatku, gdyż inaczej obowiązek ten spadnie na organizację ułatwiającą imigrację. W takim wypadku wysokość podatku będzie się równać kosztom poniesionym podczas działalności wspierającej imigrację.

Podatkiem nie będą objęte partie, fundacje partyjne oraz organizacje zwolnione z niego na mocy międzynarodowej umowy. Zgodnie z przyjętą ustawą, przychód z nowego podatku będzie można przeznaczać wyłącznie na zadania związane z ochroną granicy.

Parlament przyjął też nową ustawę o zgromadzeniach. Przewiduje ona, że każdy ma prawo bez zgody lub - w niektórych przypadkach - bez uprzedzenia organizować pokojowe demonstracje i w nich uczestniczyć. Jeśli jednak miałyby się one odbywać nie w przestrzeni publicznej, to musi na nie wyrazić zgodę właściciel nieruchomości.

Za zgromadzenie uznano przy tym publiczne spotkanie co najmniej dwóch osób w celu wyrażenia opinii w sprawach publicznych. Zgromadzenie ma charakter publiczny, jeśli każdy może się do niego przyłączyć.

Według ustawy zgromadzenie może organizować węgierski obywatel, osoba legalnie przebywająca w kraju oraz organizacja, której oficjalny przedstawiciel odpowiada tym kryteriom. Nie wolno mieć na zgromadzeniu broni palnej, materiałów wybuchowych ani niebezpiecznych substancji.

W przypadku zgromadzenia w przestrzeni publicznej należy zgłosić zamiar jego zorganizowania policji co najmniej 48 godzin przed terminem. Jeśli ten termin zagrażałby celowi zgromadzenia, trzeba je zgłosić natychmiast po wydarzeniu stanowiącym jego powód. Nie trzeba zgłaszać zgromadzenia spontanicznego, czyli takiego, które zbiera się na skutek doraźnego motywu, bez uprzedniego planu i bez organizatora.

Zgromadzenia można zakazać, jeśli są podstawy do przypuszczenia, że będzie się ono wiązać z niepotrzebnym i niewspółmiernym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo też niepotrzebnym i niewspółmiernym naruszeniem praw i swobód innych osób. Zagrożeniem dla porządku publicznego jest np. zakłócenie przez zgromadzenie pracy sądów albo transportu. Za naruszenie praw i swobód innych osób będzie uchodzić m.in. sytuacja, gdy zgromadzenie naruszy ich prawo do ochrony życia rodzinnego lub godność narodu węgierskiego albo społeczności narodowych czy etnicznych.