Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że "reprezentatywne organizacje związków zawodowych: NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych oraz reprezentatywne organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego – po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych – 12 lipca 2018 r. przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)".

Wprowadzenie w Polsce systemu pracowniczych planów kapitałowych należy ocenić pozytywnie. Program ten może bowiem zapewnić realizację ważnych celów społecznych, takich jak m.in. podniesienie poziomu oszczędności i aktywów gospodarstw domowych, a także poprawę ich struktury oraz efektywności inwestowania gromadzonych środków

- napisano we wspólnym liście związkowców i pracodawców.

System pracowniczych planów kapitałowych może przyczynić się do osiągnięcia efektów ogólnogospodarczych przekładających się pozytywnie na sytuację pracodawców i pracowników. Długoterminowy charakter gromadzonych oszczędności zapewni stabilne źródło finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor przedsiębiorstw oraz przyczyni się do wzmocnienia polskiego rynku kapitałowego, czego skutkiem będzie zdynamizowanie rozwoju polskiej gospodarki oraz przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń 

- czytamy w stanowisku. 

Nierozerwalną konsekwencją uczestnictwa w programie systematycznego oszczędzania jest przesunięcie części konsumpcji z okresu bieżącego na starość. Trudna sytuacja finansowa pracowników osiągających najniższe dochody z pracy w praktyce wyklucza możliwość uczestnictwa większości z nich w pracowniczych planach kapitałowych w standardowej formule, gdzie finansowana przez nich wpłata podstawowa wynosi 2 proc. wynagrodzenia. W związku z tym w projektowanych przepisach należy uwzględnić zasadę, zgodnie z którą wpłata podstawowa, finansowana przez uczestnika PPK, może wynosić nie mniej niż 0,5 wynagrodzenia, jeżeli jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza 120 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

- dodają.

Projekt ustawy został już omówiony przez Stały Komitet Rady Ministrów. Obecnie przez około dwa tygodnie będzie się nim zajmowała komisja prawnicza.

"Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów. W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów"

- podaje ministerstwo finansów.

Prace nad programem prowadzone są zgodnie z deklaracją zawartą w expose premiera Mateusza Morawieckiego.

"Projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych jest jednym z kluczowych programów zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Główne cele PPK to zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa polskiego kapitału niezbędnego dla przyszłego rozwoju naszego kraju"

- czytamy w komunikacie ministerstwa.