Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na szesnastu cmentarzach (najwięcej w Łambinowicach, Tucholi i Markajmach) pochowano ogółem 5769 żołnierzy rumuńskich poległych w czasie I i ll wojny światowej. Z kolei, na terytorium Rumunii polskie groby znajdują się na cmentarzach m.in. w Bukareszcie, Babadagu, Krajowej, Piteszti, Tȃrgu Jiu oraz Tulczy. W większości są to groby osób internowanych bądź uchodźców z czasów II wojny światowej.

Oba kraje zobowiązały się do wzajemnego poszanowania grobów i cmentarzy wojennych, zapewnienia swobodnego dostępu do nich oraz zapobiegania powstawaniu w ich otoczeniu obiektów, które nie licują z powagą tych miejsc. Każda ze stron będzie również uprawniona do renowacji, porządkowania i pielęgnowania na własny koszt grobów i cmentarzy wojennych położonych na terytorium państwa drugiej strony. Ponadto zapewniono prawo nieodpłatnego użytkowania gruntów pod cmentarze wojenne oraz zobowiązano się do poniesienia wszelkich kosztów ekshumacji i powtórnego pochówku szczątków oraz urządzenia cmentarza w razie zmiany przeznaczenia gruntu, na którym dany cmentarz się znajduje. Umowa reguluje także kwestie scalania grobów, ekshumacji i przenoszenia szczątków oraz wymianę informacji o miejscach spoczynku poległych lub zmarłych wskutek wojen.

Problematyka polskich grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej została do tej pory uregulowana w formie umów międzyrządowych z Rosją, Ukrainą, Białorusią, Włochami, Niemcami, Węgrami, Republiką Uzbekistanu oraz Republiką Kirgiską.