Podczas posiedzenia sejmowej komisji obrony poseł PiS Tomasz Kaczmarek pytał o działania SKW w Afganistanie. Odpowiedzi nie uzyskał, a szef komisji stwierdził, że „pytania są nudne”.

Tomasz Kaczmarek chciał uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działań Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Afganistanie. Zwrócił się do obecnego na sejmowej komisji obrony wiceministra  ON Czesława Mroczka, jednak żadnej odpowiedzi nie uzyskał. Ponadto szef komisji Stefan Niesiołowski (PO) stwierdził, „by poseł szybko kończył, go pytania są nudne”.

- W Afganistanie zginęło niedawno pięciu naszych żołnierzy. Chciałem się dowiedzieć, jak jest chroniony nasz kontyngent, ale jak widać, ani rządu, ani PO to nie interesuje – stwierdził poseł Kaczmarek.

Poniżej publikujemy pytania, które poseł Kaczmarek zadał podczas posiedzenia sejmowej komisji obrony:

W związku z licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Służby Kontrwywiadu Wojskowego pod dowództwem gen. Janusza Noska, związanymi między innymi z realizacją zadań zabezpieczających działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w  Afganistanie, interpelacjami w przedmiotowej sprawie składanymi na ręce Premiera RP, brakiem odpowiedzi na powyższe lub odpowiedziami niepełnymi, zwracam się z prośbą o precyzyjną odpowiedź na poniższe pytania. Opisywane nieprawidłowości przekładają się bowiem bezpośrednio na bezpieczeństwo polskich żołnierzy wykonujących zadania w ramach PKW Afganistan, czego najlepszym przykładem jest zamach z grudnia 2011r., gdzie w wyniku wybuchu ładunku improwizowanego (IED) zginęło 5 polskich żołnierzy.

1.Jakie kroki podjął Pan Minister w sprawie opisywanych nieprawidłowości związanych z doborem żołnierzy i funkcjonariuszy SKW wyjeżdżających w ramach ochrony PKW Afganistan. Chodzi o opisywane przypadki wysyłania osób nie posiadających żadnego doświadczenia operacyjnego, bez znajomości języków umożliwiających porozumienie się z tłumaczami. Proszę o przedstawienie informacji, ile osób biorących udział w IX i X zmianie PKW posiadało stosowne doświadczenie operacyjne i wymagana znajomość języka. Ile osób – uczestników w/w zmian pełniło przed wyjazdem do Afganistanu funkcje niezwiązane z pracą operacyjną tj. magazynierzy, wartownicy, pracownicy logistyki, osoby prowadzące postępowania sprawdzające w ramach SOP, sekretarki, dyżurni, personel pomocniczy itp. Proszę o wskazanie precyzyjnych danych.

2.Proszę odnieść się do informacji, że do wyjazdu pracowników SKW w ramach XI zmiany zostały zakwalifikowane osoby nie spełniające żadnych kryteriów, istotnych ze względu na obowiązki podejmowane przez SKW w Afganistanie. Powszechnie znaną informacją, która bulwersuje osoby związane ze środowiskiem krakowskich służb specjalnych, jest fakt zakwalifikowania z ramienia SKW do wyjazdu w ramach XI zmiany PKW sekretarki Dyrektora tamtejszej delegatury SKW. Proszę o informacje, jaki charakter zadań będzie wykonywała w/w w ramach ochrony PKW, zważywszy na jej doświadczenie i kwalifikacje. Proszę również o precyzyjną informację, na temat doświadczenia osób zakwalifikowanych z ramienia SKW do wyjazdu w ramach XI zmiany PKW.

3.Biorąc pod uwagę nadzór Ministra Obrony Narodowej nad PKW i SKW proszę o informację, czy podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie opisywanych w prasie przypadków pobicia, w trakcie VI zmiany PKW, przez oficera SKW tłumacza służącego w ramach PKW Afganistan. Jeżeli tak, to jakie czynności i jaki jest ich wynik. Jeżeli nie, to proszę o podanie przyczyn zaniechania czynności?

4.Analogicznie do poprzedniego pytania proszę o informacje, czy zbadany został przypadek domniemanego usiłowania gwałtu i ekscesów alkoholowych z udziałem oficerów SKW?

5.Czy wśród osób wyjeżdżających z ramienia SKW na kolejne zmiany PKW są osoby, które były uczestnikami sytuacji związanej z ujawnieniem swojego wizerunku na portalu społecznościowym „Nasza Klasa”. Sytuacja ta była przedmiotem licznych ataków na ówczesne kierownictwo SKW. Ile razy wymienione osoby wyjeżdżały z ramienia SKW od momentu zaistnienia powyższej sytuacji ?

6.Czy wśród osób które brały udział z ramienia SKW w ramach zabezpieczenia VI, VII, VIII, IX i X zmiany były/są osoby, które brały udział w poprzednich zmianach PKW Afganistan i złamały w ich w trakcie obowiązujące przepisy. Jeżeli tak, to ile jest takich osób i jakie były/są powody ponownego ich skierowania na misję?

7.Czy wysyłanie przez SKW osób „przypadkowych”, w przeszłości karanych za przewinienia popełnione na misjach, nie posiadających doświadczenia i kwalifikacji, ma zdaniem Pana Ministra, wpływ na bezpieczeństwo polskich żołnierzy realizujących zadania w ramach PKW? Jeśli tak, to co ma Pan zamiar zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy?

8.Ile informacji dotyczących zagrożeń dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego uzyskali żołnierze i funkcjonariusze SKW w ramach IX i X zmiany PKW? W jaki sposób informacje te zostały udokumentowane? W jaki sposób zostały przetwarzane, biorąc pod uwagę fakt likwidacji przez gen. Janusza Noska kluczowego w tym przypadku Zarządu Studiów i Analiz?

9.Czy SKW otrzymuje informacje ze źródeł wywiadowczych i kontrwywiadowczych sojuszników dotyczące zagrożeń PKW Afganistan? Jaka jest liczba przekazanych w trakcie IX i X zmiany informacji? Jakie informatyczne narzędzia analityczne będące w dyspozycji SKW są wykorzystywane do analizy w/w informacji.  W jakich bazy danych, w jakim systemie komputerowym informacje te są zbierane, kto je serwisuje, kto jest administratorem?

10.Ile osób nie będących etatowo uczestnikami zmian PKW - funkcjonariuszy i żołnierzy  SKW - wyjeżdżało do Afganistanu w okresie VI, VII, VIII, IX i X zmiany PKW? Proszę o podanie dokładnej liczby ze wskazaniem zadań, które te osoby wykonywały poza strukturą zmiany SKW. Proszę również precyzyjne określenie kosztu w/w wyjazdów.

11.Jakie działania zostały podjęte w sprawie opisanej w interpelacji nr 24153 do Prezesa Rady Ministrów, dotyczącej możliwości spowodowania przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego zagrożenia terrorystycznego dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz ujawnienia informacji mogących doprowadzić do dekonspiracji tożsamości żołnierzy SKW wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz ich współpracowników?

12.Biorąc pod uwagę przepisy art. 5 Ustawy o SKW i SWW proszę o wskazanie podstawy prawnej do działanie oficerów SKW poza granicami kraju w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną. Na stronie SKW znajduje się informacja z dnia 19.06.2011r., zgodnie z którą:
„W ramach walki z przestępczością zorganizowaną w prowincji Ghazni, w dniu 19 czerwca br. oficerowie Służby Kontrwywiadu Wojskowego uzyskali informację o transporcie narkotyków organizowanym w dystrykcie Gelan. W operacji przejęcia narkotyków, we współdziałaniu z oficerami SKW udział wzięli żołnierze z Zespołu Rozpoznania Osobowego Sił Specjalnych, Zgrupowania Bojowego BRAVO, ŻW oraz Zgrupowania Sił Specjalnych TF - 50. Łączna waga znalezionych środków odurzających wynosiła 106 kg.

13.Proszę o odpowiedź, czy za w/w informację uzyskaną przez oficerów SKW, SKW wypłaciła ze swojego funduszu wynagrodzenie osobie, która jej udzieliła? Jeśli tak, to jaka była podstawa przedmiotowej wypłaty biorąc pod uwagę ustawowe zadania SKW?

14.Proszę o odniesienie się do informacji, że zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w „polskiej strefie” o kolejne  1500 osób spowodowane jest brakiem inicjatywy polskich wojsk w naszej strefie, a co za tym idzie, zwiększeniu siły Talibów wypartych z innych rejonów Afganistanu dzięki działaniom sił innych państw.


Poseł Tomasz Kaczmarek zaznaczył, że jeżeli treść któregoś z pytań wymaga odpowiedzi opatrzonej klauzulą niejawności, prosi o przesłanie jej w stosownej formie zgodnie z wymaganą procedurą.