Sytuację w kraju dobrze ocenia niemal co drugi badany (48 proc., od grudnia wzrost o 2 punkty procentowe). Według autorów badania, ocena kierunku rozwoju sytuacji w Polsce w największym stopniu zależy od poglądów politycznych i preferencji partyjnych badanych. O tym, że zmierza w dobrym kierunku, są przekonani w większości respondenci identyfikujący się z prawicą oraz zamierzający głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Pozytywne oceny deklaruje również ponad połowa elektoratu Kukiz’15. Niezadowoleni dominują wśród osób o poglądach lewicowych oraz wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

Znacznie lepiej – nie tylko w porównaniu z ubiegłym miesiącem, lecz także w dłuższym okresie, po roku 1991 – postrzegana jest sytuacja polityczna w Polsce. Od grudnia zauważalnie przybyło oceniających ją pozytywnie (wzrost o 7 pkt. proc. - do 30 proc.), jednocześnie ubyło niezadowolonych (spadek o 7 pkt., do 31 proc.). Względnie stabilny pozostaje odsetek (33 proc.) oceniających sytuację polityczną w kraju przeciętnie.

Wyraźną poprawę widać też w opiniach o sytuacji gospodarczej w kraju. Od ubiegłego miesiąca o 6 pkt. proc. zwiększył się odsetek z niej zadowolonych (do 57 proc.), natomiast ubyło osób oceniających ją negatywnie (z 11 do 7 proc.) i przeciętnie (z 32 do 29 proc.). To najlepsze wyniki, jakie CBOS zarejestrował od 1989 roku.

Lepsze niż przed miesiącem i najlepsze w całym okresie monitorowanym przez CBOS (czyli od 1992 roku) są oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Trzy piąte Polaków (62 proc., od grudnia wzrost o 3 pkt. proc.) uznaje go za dobry, jedna trzecia (34 proc., spadek o 3 okt.) – za przeciętny, a 4 proc. – za zły. Rekordowe są też styczniowe oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. O 5 pkt. proc. (do 62 proc.) wzrósł odsetek zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, a o 4 pkt. (do 32 proc.) zmniejszył się odsetek tych, którzy postrzegają ją jako przeciętną. Poziom niezadowolenia w tym względnie pozostaje w zasadzie stabilny (6 proc.).

Pozytywnym ocenom w wymiarze prywatnym sprzyjają młody wiek (18–34 lata), wyższe wykształcenie, zamieszkiwanie w największych miastach i dochody wynoszące co najmniej 2 tys. zł na osobę w gospodarstwie domowym. Pod względem zadowolenia ze swojego poziomu życia wyróżniają się również przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, pracownicy usług, a także prywatni przedsiębiorcy, natomiast do niezadowolonych relatywnie często zaliczają się renciści i osoby bezrobotne.

Od ubiegłego miesiąca nieco poprawiły się oceny sytuacji w zakładach pracy. W styczniu siedmiu na dziesięciu zatrudnionych (70 proc., wzrost o 3 pkt. proc.) określa ją jako dobrą, 21 proc. – jako przeciętną, a 8 proc. – jako złą. Odsetek zadowolonych z sytuacji w swoim zakładzie pracy jest najwyższy wśród dotychczas zarejestrowanych. Relatywnie najwięcej zadowolonych z sytuacji w swoim zakładzie pracy jest wśród pracowników sektora prywatnego (poza rolnictwem) oraz przedstawicieli kadry kierowniczej, a także wśród robotników, zwłaszcza niewykwalifikowanych. Z kolei oceny negatywne najczęściej deklarują rolnicy.

Od grudnia przybyło (wzrost o 4 pkt. proc., do 34 proc.) badanych spodziewających się, że przez najbliższy rok sytuacja w Polsce poprawi się, a zarazem ubyło przewidujących jej pogorszenie (spadek o 7 pkt., do 15 proc.). Odsetek prognozujących brak zmian (41 proc.) pozostaje taki sam jak przed miesiącem.

Lepsze niż w grudniu są też prognozy dotyczące sytuacji politycznej. O 7 pkt. proc. (do 27 proc.) zwiększył się odsetek Polaków przewidujących jej poprawę, a o 6 pkt. (do 16 proc.) zmalał odsetek spodziewających się pogorszenia. Liczba uważających, że przez najbliższy rok nic się w tym względzie nie zmieni (46 proc.), pozostaje stabilna.

"Obecnie prognozy polityczne są jednymi z bardziej optymistycznych – a biorąc pod uwagę relatywnie niski poziom pesymizmu, najbardziej optymistycznymi – od ostatnich wyborów parlamentarnych" – stwierdzili autorzy komunikatu z badań.

W nowym roku poprawiły się również przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej w kraju. Obecnie dwie piąte Polaków (41 proc., od grudnia wzrost o 6 pkt. proc.) spodziewa się jej poprawy, 39 proc. (spadek o 4 pkt.) – braku zmian, a 9 proc. (spadek o 3 pkt.) – pogorszenia.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 9 a 17 stycznia br. na liczącej 951 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.