Premier Beata Szydło na sesji plenarnej OECD. PEŁNA TREŚĆ PRZEMÓWIENIA

/ Tadeusz Różycki

„Mój rząd, działając na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, chce pokazać, że Polska jest inkubatorem dobrych rozwiązań, które mogą być stosowane w innych państwach” - mówiła w Paryżu na sesji plenarnej OECD premier Beata Szydło. Premier przed wystąpieniem na forum OECD spotkała się z sekretarzem generalnym Organizacji Angelem Gurrią. Publikujemy pełną treść przemówienia premier Szydło.

W swoim przemówieniu szefowa polskiego rządu podkreśliła, że jest pierwszym premierem Polski, który występuje przed Radą OECD. Oceniła, że polityka państwa jest dziś prowadzona w duchu solidarności, a wzrost gospodarczy - jak dodała - staje się udziałem każdej grupy społecznej.

Poniżej pełna treść przemówienia premier Beaty Szydło wygłoszonego na sesji plenarnej OECD w Paryżu:

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny!
Szanowni Państwo Ambasadorowie!
Panie i Panowie!
Dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielka przyjemność, że mogę wystąpić przed Radą OECD. Jestem pierwszym polskim premierem, który dostępuje tego zaszczytu. Jest to dla mnie chwila wyjątkowa także dlatego, że występuję przed państwem jako premier kraju, który 21 lat po wstąpieniu do OECD odnotowuje dynamiczny wzrost gospodarczy. Co najważniejsze jednak, polityka państwa jest prowadzona w duchu solidarności. Wzrost gospodarczy staje się udziałem każdej grupy społecznej.
Temu tematowi chcę poświęcić pierwszą część mojego wystąpienia.
Solidarność jest wartością w Polsce cenioną najwyżej. Wartość ta pozwoliła Polakom zainicjować i dokonać historycznego przełomu, który uruchomił pro-wolnościowe i prodemokratyczne zmiany w całej środkowej i wschodniej części Europy. W rezultacie wspólnota państw demokratycznych trwale wzbogaciła się o nowych członków.
Idea solidarności występuje również w gospodarce. Termin solidaryzm ekonomiczny został wykuty przez polskiego ekonomistę i filozofa Leopolda Caro, pozostającego pod wpływem francuskiego solidaryzmu społecznego i katolickiej nauki społecznej. Miało to miejsce jeszcze przed II wojną światową. Współcześnie ideę tę rozumiemy jako społeczną gospodarkę rynkową, która jest nie tylko zapisana w konstytucji, ale i realizowana. Projektowanie i wdrażanie polityk odwołujących się do solidarności społecznej wymaga aktywnego rozpoznawania problemów ludzi oraz ich interdyscyplinarnej interpretacji. W dzisiejszym świecie bowiem płaszczyzny gospodarcze intensywnie przenikają się ze społecznymi, a aspekty instytucjonalne i prawne z kulturowymi. Zatem rozwiązywanie problemów w kontekście realnych procesów społecznych wymaga wnikliwego podejścia i zrozumienia ich nierozdzielności. OECD jest dla nas w tym aspekcie niezwykle cennym źródłem wiedzy i metodologii, źródłem wręcz unikatowym.
Przyjęta przez mój rząd Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju czerpie w tej mierze z dorobku OECD. U jej podstaw legła idea integracji celów gospodarczych i społecznych w jednolitym programie. Strategia konstruuje model rozwoju odpowiedzialnego, czyli takiego, który budując siłę konkurencyjną, zapewnia korzyści wszystkim grupom społecznym zamieszkującym wszystkie regiony naszego kraju w perspektywie międzypokoleniowej. Innymi słowy - celem jest wzrost zamożności przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, terytorialnym i środowiskowym oraz ochronie szans życiowych przyszłych pokoleń.
Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym, który Strategia identyfikuje dla Polski jest wyrwanie się z pułapki średniego dochodu. Zakładanym rezultatem realizacji Strategii będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych na jednego mieszkańca wg parytetu siły nabywczej do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE.
Planowane przedsięwzięcia mają aktywizować gospodarkę na wielu płaszczyznach oraz wzmacniać synergie pozytywnych procesów, zachodzących w różnych dziedzinach – edukacji, szkolnictwa wyższego, wspierania innowacyjności oraz – w długiej perspektywie – polityki pronatalnej i prorodzinnej.
Po pierwsze, celem mojego rządu jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Konstytucja Biznesu to przyjęty już przez mój rząd projekt zmian deregulacyjnych dot. prowadzenia przedsiębiorstwa i wzmacniających pozycję przedsiębiorcy w relacjach z administracją.
Obniżyliśmy już podatki dla małych przedsiębiorstw, stymulując ich wzrost i potencjał kapitałowy, technologiczny i marketingowy. Tworzymy szanse rozwojowe dla średniego biznesu, który ma szczególnie wielki potencjał, jeśli chodzi o innowacje. To między innymi podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy reinwestują osiągnięte zyski w rozwój swoich firm. Oznacza to aktywizację wielkich środków kapitałowych dla naszego rozwoju.
Ale jest i inna wielka dźwignia rozwoju. Potencjał intelektualny Polaków można wykorzystać lepiej. Nauka musi ściślej współpracować z biznesem. Dlatego polski rząd tworzy konkretne instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Powstał program wprowadzania na rynek i skalowania start-upów. Funkcjonują instrumenty finansowania transferu wiedzy do gospodarki. Korzystają z nich już z widocznym pozytywnym skutkiem dziesiątki przedsiębiorstw.
Po drugie, wychodzimy naprzeciw największym wyzwaniom dużych miast, np. przez realizację strategii niskoemisyjnych, przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji, czy poprawę planowania i ładu przestrzennego. Podejmowane są także ukierunkowane interwencje na rzecz miast średnich, tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Dotyczą one wzrostu innowacyjności w gospodarce lokalnej oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze usług o wyższej wartości dodanej.
Po trzecie, wdrażamy działania horyzontalne nakierowane na pobudzanie obszarów wiejskich – rozwój przedsiębiorczości, zwiększanie możliwości podjęcia pracy poza rolnictwem, wzrost dostępności i jakości usług publicznych czy wsparcie mobilności międzysektorowej.
Po czwarte, realizujemy program Rodzina 500+, polegający na wsparciu finansowym dla rodzin z dziećmi, który przeciwdziałać ma negatywnym zjawiskom demograficznym i sprzyjać redukcji ubóstwa wśród najmłodszych.
Po piąte, zwiększamy udział inwestycji w PKB. Jesteśmy przekonani, że kraj, który chce dorównać poziomem życia krajom zachodniej Europy musi dążyć do zwiększenia poziomu inwestycji co najmniej do 25 proc. PKB. To jest jedyna droga do rozwiązania problemu niskiej produktywności i w rezultacie niskich płac.
Po szóste, zamierzamy stworzyć Strategię Umiejętności w oparciu o Skills Strategy OECD, przyjętą w 2012 r. przez Radę Organizacji na szczeblu ministrów, aby zapewnić stały rozwój kompetencji, będący siłą napędową wzrostu gospodarczego.
Podsumowując, Polska podąża ścieżką szybkiego wzrostu gospodarczego, wprowadzając rozwiązania służące sprawiedliwemu podziałowi dochodu i inkluzyjności. Poprzez zmiany instytucjonalne budujemy państwo przyjazne przedsiębiorcy i obywatelowi. Implementowane rozwiązania nie naruszają przy tym stabilności makroekonomicznej i dyscypliny finansów publicznych - deficyt na rachunku bieżącym maleje. Efekt ten osiągamy także w rezultacie solidnego uszczelnienia systemu podatkowego i wydatnej poprawy ściągalności VAT. W efekcie wprowadzonych, poziom satysfakcji społecznej jest najwyższy od 20 lat. Z punktu widzenia solidaryzmu zrobiliśmy coś niebywałego.
Problemy i wyzwania, przed którymi stoi Polska są powszechne. Dotyczą także innych państw i regionów. Stąd tak ważna jest rola OECD, jako organizacji oferującej analizy i rekomendacje dla takiego kształtowania polityk publicznych, by efekt ich wdrożenia był trwały i sprawiedliwy.
Polska i świat potrzebują dzisiaj OECD być może bardziej niż dotychczas. Procesy zachodzące w gospodarce światowej gwałtownie zmieniają jej oblicze: rewolucja przemysłowa 4.0 - Internet rzeczy, rozwój sztucznej inteligencji, ale również gospodarka współdzielenia, czy gospodarka w obiegu zamkniętym. Zjawiska te stawiają przed nami wyzwania z obszaru zatrudnienia, edukacji, czy inteligentnej reindustrializacji. Ponadto kryzys gospodarczy uświadomił nam, że wzrost gospodarczy nie jest wartością samą w sobie. Spadek podmiotowości poszczególnych ludzi i państw, wzrost roli korporacji i sektora finansowego mają bezpośredni wpływ na rosnące poczucie bezradności wśród ludzi i kontestację elit.
OECD ma dzisiaj wyjątkową możliwość kreowania narracji w debacie publicznej na świecie. Powinna skwapliwie wykorzystywać te możliwości. Wiarygodność OECD i skuteczność proponowanych przez nią rozwiązań gospodarczych przyczyni się znacząco do utrzymania roli Organizacji jako ważnego partnera w światowym układzie współpracy oraz zapewnienia globalnego oddziaływania jej narzędziom i rekomendacjom.
OECD powinna utrzymać swój profil jako otwartej organizacji o globalnym zasięgu. Organizacja nie powinna dążyć do stania się organizacją uniwersalną. Nie jest istotna liczba członków, ale to, czy OECD zachowa jako organizacja wewnętrzną spójność i jednolitość w praktyce i w oczach świata. OECD powinna pozostać kustoszem wartości, będących podstawą wypracowywanych rekomendacji w obszarze polityk publicznych. W innym przypadku na szali kładziemy wiarygodność Organizacji.
OECD to organizacja demokratyczna. Wszystkie kraje członkowskie mają równe prawa, określają jej program pracy i decydują we wszystkich istotnych sprawach. Proces podejmowania decyzji oparty o zasadę jednomyślności i pozwalający na uwzględnienie argumentów każdego państwa tworzy szczególne poczucie odpowiedzialności za przyjmowane i proponowane rozwiązania.
Polska jest członkiem OECD już od 21 lat. Członkostwo w tej Organizacji to dla nas przede wszystkim znak jakości i przynależność do grupy krajów prezentujących podobne poglądy.
OECD traktujemy jako źródło dobrych praktyk i zasad postępowania w relacjach międzynarodowych oraz w sferze polityki krajowej: gospodarczej i społecznej.
Wykorzystujemy potencjał analityczny Organizacji do monitorowania światowej, regionalnej i polskiej sytuacji gospodarczej. Raporty i ekspertyzy OECD wniosły cenny wkład w kształtowanie i wdrażanie w Polsce reform. Zdecydowanie pragniemy utrzymać w następnych latach i wzmocnić taką współpracę.
Dla Polski OECD to także platforma dialogu i wymiany doświadczeń, forum dla podejmowania i rozwiązywania ponadnarodowych problemów. Polska ceni Organizację także za to, że przestrzega przed zagrożeniami o charakterze globalnym i ryzykami, które nie zawsze łatwo identyfikować administracji na szczeblu krajowym. Jako przykład podam osiągnięcia OECD w walce ze zjawiskiem unikania opodatkowania oraz transferem dochodów do państw o niskich stawkach podatków. Projekt zwany BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) podsuwa rządom poszczególnych państw gotowe rozwiązania w zakresie uszczelniania istniejących luk w przepisach międzynarodowych.
Wytyczne OECD stanowią ważny punkt odniesienia dla interpretacji lokalnych przepisów podatkowych dla krajowych organów podatkowych. Kluczowe zalecenia raportów i wytycznych OECD są z czasem przenoszone na grunt lokalnego prawa. Na przykład szereg wytycznych z pakietu BEPS został przeniesiony do projektu zmian polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
W czerwcu tego roku, podczas sesji ministerialnej Rady OECD, została podpisana „Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku” tzw. konwencja MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). To, co jest dla nas ważne, to to, że dzięki temu traktatowi do istniejących umów podatkowych zostaną wprowadzone mechanizmy, które pozwalają na uszczelnienie systemów podatkowych i ograniczenie nieuczciwego unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Polska aktywnie działała w procesie tworzenia tego instrumentu i znalazła się w gronie państw, które jako pierwsze złożyły pod nim podpis. Liczymy, że traktat ten wejdzie w życie tak szybko, jak to możliwe. Polski parlament już uchwalił ustawę o ratyfikacji tej Konwencji, a Prezydent RP podpisał ustawę 8 listopada 2017 r. i w najbliższym czasie ratyfikacja zostanie formalnie sfinalizowana i notyfikowana OECD.
Równie ważnym z punktu widzenia Polski obszarem, w który angażuje się Organizacja, jest pomoc rozwojowa. OECD poprzez Komitet Pomocy Rozwojowej oraz Centrum Rozwoju, traktowane jako platformy dialogu z krajami trzecimi, może przyczyniać się do rozwiązywania problemów związanych z migracją, biedą, nierównościami społecznymi, zmianami klimatycznymi, czy finansowaniem rozwoju.
Komitet Pomocy Rozwojowej ma swoją szczególną rolę w programie Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju – jest nią działanie dla mobilizacji środków umożliwiających osiągnięcie tych celów. Z wielu tematów, które poruszono podczas ostatniego, październikowego Posiedzenia Wysokiego Szczebla Komitetu szczególnie adekwatne i pomocne jest wzmacnianie skuteczności procesu rozwoju poprzez budowanie spójności akcji humanitarnych z programami współpracy rozwojowej i działaniami na rzecz zapewnienia pokoju. Polska uważa to za kluczowy element zapewniający trwały i zrównoważony rozwój.
Polska angażuje się w inicjatywy regionalne OECD, w szczególności w Program Konkurencyjności Eurazji i takich państw jak Ukraina. Oprócz wsparcia politycznego aktywnie uczestniczymy w przeglądach partnerskich, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, a także wnosimy dobrowolne składki. W nadchodzącym roku zamierzamy zwiększyć nasz wkład w prace OECD. Naszą intencją jest zaangażowanie się w działania OECD na rzecz Afryki.
Jednym z największych globalnych wyzwań jest powstrzymanie zmian klimatu. Doceniamy rolę OECD jako instytucji, która wspiera członków i stanowi platformę międzynarodowego dialogu w tym obszarze. Od lat aktywnie uczestniczymy w międzynarodowej agendzie klimatycznej, przejawem naszego zaangażowania jest kilkukrotne przewodniczenie Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej. W przyszłym roku ponownie będziemy gościć Konferencję COP24, tym razem w Katowicach. Naszą ambicją jest, aby wyniki szczytu klimatycznego umożliwiły jak najszybszą implementację Porozumienia paryskiego przez wszystkie państwa, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i zapewnienia stałej poprawy standardu życia wszystkich społeczeństw.
Polska postrzega Agendę 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju jako globalną i uniwersalną mapę drogową i równocześnie szansę na prowadzenie polityki w efektywny sposób – zlikwidowanie „silosowego podejścia”, kreowania synergii, zorientowanie polityk na zrównoważony rozwój i nie pozostawianie nikogo w tyle. Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację OECD wsparcia krajów w monitorowaniu postępów na drodze realizacji Agendy 2030 i osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Wspominałam wcześniej o korzyściach, jakie Polska odnosi z członkostwa w OECD. Chciałabym na zakończenie odnieść się do zaprezentowanej przez Pana Sekretarza Generalnego najnowszej publikacji nt. Polski, którą przygotował Sekretariat Organizacji: „Agenda zrównoważonego rozwoju 2030: w kierunku wdrożenia jej przez Polskę z sukcesem.” Chciałabym podziękować za inicjatywę i za pracę włożoną przez OECD w opracowaniu tej broszury. Publikacja dotyka istotnego wyzwania, stojącego nie tylko przed Polską, ale też przed pozostałymi państwami – jak najlepiej implementować Agendę mając na uwadze specyfikę własnego kraju. W przypadku Polski instrumentem, który ma pomóc w osiągnięciu tych celów zrównoważonego rozwoju, jest przyjęta w tym roku Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to pierwszy ważny krok w tym kierunku. Zgadzam się ze słowami Pana Sekretarza Generalnego zawartymi w tej publikacji, że osiągnięcie zamierzonego celu będzie długą drogą z wieloma przeszkodami, na której Polska będzie musiała regularnie dostosowywać swoje strategie, plany działania i środki z zakresu polityki oraz odnawiać zobowiązania podjęte przez wszystkich interesariuszy.
Z zadowoleniem przyjęłam deklarację, iż OECD gotowa jest wesprzeć polski rząd w tym przedsięwzięciu i pomóc w pomyślnym pokonaniu tej drogi. To najlepszy dowód na to, że warto być w tej Organizacji i aktywnie w jej pracach uczestniczyć.
Szanowny Panie Sekretarzu Generalny!
Szanowni Państwo Ambasadorowie!
Panie i Panowie!
Kończąc wystąpienie, chciałabym podkreślić, że:
po pierwsze - Polska chce nadal aktywnie działać i wspierać OECD, promować zasady i cele Organizacji, wykorzystując m.in. fora ugrupowań regionalnych, w których uczestniczy, a które mają ponadregionalny wymiar gospodarczy np. 16+1, Grupa Wyszehradzka, Trójmorze.
po drugie - wspólnota międzynarodowa może liczyć na Polskę jako na odpowiedzialnego partnera zaangażowanego w tworzenie i dostarczanie globalnych dóbr publicznych,
po trzecie - mój rząd, działając na forum OECD, chce pokazać, że Polska jest inkubatorem dobrych rozwiązań, które mogą być stosowane w innych państwach, a rola Polski nie ogranicza się do bycia importerem rozwiązań, gdyż stajemy się i krajem, który gotowy jest dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać innych.
Dziękuję za uwagę.

 

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

  

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl | Gazeta Polska Podcasts