„Niewielka troska polskich katolików o Żydów mordowanych przez nazistów” – uczy angielska książka

Reduta Dobrego Imienia została zaalarmowana przez media społecznościowe o oszczerstwie na temat Polski w angielskim podręczniku. Reduta Dobrego Imienia wysłała pismo do wydawnictwa z wezwaniem do wycofania podręcznika, ale nie otrzymała odpowiedzi. O sprawie zaalarmowane zostało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

rdi.plad-org.pl

Książka pt. „Welcome to Poland”, zawiera akapit o następującej treści:

Polish Jews
Althoung Poland has always claimed to have a policy of religious tolerance, Polish Jews were often forced to live in ghettos. During World War II, some Polish Catholics showed little concern for the thousands of Jews being killed by the Nazis. In Jedwabne, Catholic Poles even kiled their Jewish neighbours. Approximately 20,000 Jews still lives in Poland today.

 

Polscy Żydzi
Chociaż Polacy zawsze szczycili się tolerancją religijną, polscy Żydzi byli często zmuszani do życia w gettach. Podczas II wojny światowej część polskich katolików wykazywała niewielką troskę o tysiące Żydów mordowanych przez nazistów. W Jedwabnem polscy katolicy nawet zamordowali swoich żydowskich sąsiadów. Obecnie nadal w Polsce żyje ok 20 000 Żydów. 
 

Możemy pomóc wysyłając do wydawnictwa mail ze swojej skrzynki pocztowej, wklejając poniższą treść w języku angielskim, przygotowaną przez RDI.

Dear Sir or Madam,

We are writing you to draw your attention to a defamatory paragraph „Polish Jews” in the book titled „Welcome to Poland” (ISBN: 978074966208) by Umaima Mulla-Feroze and Paul Grajnert which distorts the image of Poland and bears distinctive traits of hate speech aimed at the Polish nation. 

We cannot and will not deny that Polish Jews were forced to live in ghettos, but the makers of those shameful quarters in occupied Poland were Germans.

We cannot and will not deny that some Polish Catholics showed little concern for the thousands of Jews being killed by the Germans, yet we either cannot and will not deny that many Polish Catholics not only showed great concern for those thousands, but were also punished by death for showing their concern even for a single Jew, be it a man, a woman or a child.

Furthermore, it is an indisputable fact that Poland not only claimed to have, but in fact did and still does have great religious tolerance.

Contrary to prevailing opinion, the story of Polish Jewry was not always one of poverty and persecution. For a long time, Jews enjoyed in Poland a safe haven; how else can one explain the extraordinary growth of the Polish Jewish community and its central place in the development of Jewish religious and secular life? The anti-Semitic poison first made itself felt in nineteenth century, reaching a state of destructive fury in the twentieth. Even though Hitler selected Poland as the principal slaughter house for the „final solution” and too many Poles turned their back on its victims, it must never be mistakenly believed that the Holocaust was perpetrated by Poles. Nor must it be ignored that three million Poles perished at German hands.
Foreword by Richard Pipes to the book „Jews in Poland” by Igo Pogonowski.

We find the book written by Umaima Mulla-Feroze and Paul Grajnert destructive, false and defamatory; it distorts the real image of the Polish people and the Polish history, and – most importantly – poisons minds and builds prejudices in the most trusting ones – in children.

With Polish League Against Defamation I request of you to withdraw all copies of this book from circulation.

Sincerely,

E-mail można wysłać na poniższe adresy:

rachelo@garethstevenspub.com                              
pr@hachettechildrens.co.uk 
editorial@hachettechildrens.co.uk 
hilary.hill@hachettechildrens.co.uk 
customerservice@gspub.com 
jenniferj@garethstevenspub.com

W tytule wiadomości należy wpisać: 

A request to remove defamatory content


Tekst listu w języku polskim brzmi następująco:

Szanowni Państwo!

Piszemy do Państwa, aby zwrócić uwagę na zniesławiający akapit „Polscy Żydzi” w książce zatytułowanej „Witamy w Polsce” (ISBN: 978074966208), która zniekształca obraz Polski i nosi znamiona mowy nienawiści wymierzonej w naród Polski. 

Nie możemy i nie będziemy podważać tego, że Polscy Żydzi byli zmuszani do życia w gettach, ale sprawcą tych haniebnych wydarzeń w okupowanej Polsce byli Niemcy.

Nie możemy i nie będziemy podważać tego, że niektórzy polscy katolicy wykazywali mało troski o tysiące żydów mordowanych przez Niemców, ale nie możemy i nie będziemy podważać tego, że wielu polskich katolików wykazywało ogromną troskę wobec tysięcy żydów mordowanych przez Niemców, i sami z rąk Niemców tracili swe życie za okazywani tejże troski nawet o jedno żydowskie istnienie.

Nie możemy i nie będziemy podważać tego, że Polska nie tylko uważała się za, ale i naprawdę była i jest tolerancyjną wobec religii. 

W kontrze do panującej opinii, historia Polskich Żydów nie zawsze była historią biedy i prześladowania, Przez długi czas, Żydzi cieszyli się w Polsce bezpiecznym niebem; jak inaczej wytłumaczyć niezwykły wzrost społeczności Polskich żydów i jego centralnego ośrodka rozwoju religijnego i świeckiego życia żydowskiego? Antysemicka trucizna, która pozwoliła się odczuć w 19 wieku, osiągnęła stan niszczącej furii w wieku dwudziestym. Nawet jeśli Hitler wybrał Polskę jako rzeźnię dla „ostatecznego rozwiązania” i zbyt wielu Polaków obróciło się plecami do jego ofiar, nigdy nie można błędnie wierzyć, że Holocaust został popełniony przez Polaków. Nie może także ignorowane być to, że trzy miliony Polaków zginęło z rąk niemieckich.
Przedmowa Richarda Pipesa, z książki „Żydzi w Polsce”, autorstwa Igo Pogonowskiego.

Postrzegamy książkę napisaną przez Umaima Mullę-Feroze i Paula Grajnerta jako destruktywną, kłamliwą, zniesławiającą, zniekształcającą prawdziwy obraz Polski i polskiej historii i co może najważniejsze – zatruwającą i tworzącą uprzedzenia wśród najbardziej ufnych istot – dzieci.

Wraz z Redutą Dobrego Imienia wzywam do wycofania wszystkich egzemplarzy książki z obiegu.

Z poważaniem

 

 Źródło: rdi.org.pl

#RDI #podręcznik #Wielka Brytania #szkalowanie #polski #Żydzi

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo