12 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za wykorzystanie wiz, które otrzymali w celu podjęcia pracy w Polsce, niezgodnie z ich przeznaczeniem – aby wyjechać lub pracować w innym kraju. Kolejnych 7 obcokrajowców (1 obywatel Turcji, 2 obywateli Mołdawii oraz 4 obywateli Ukrainy) zatrzymano, ponieważ przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen, bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Natomiast jednego obywatela Ukrainy zatrzymano za wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia – poinformowała Straż Graniczna.

Wszyscy cudzoziemcy, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Funkcjonariusze zatrzymali również 6 cudzoziemców, którzy przekroczyli niemiecko-polską granicę wbrew przepisom. Po ustaleniu, że posiadają oni ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, który to zezwolenie wydał.