Gliński otworzył w poniedziałek we Wrocławiu sympozjum poświęcone muzyce, które rozpoczęło się w Narodowym Forum Muzyki. Sympozjum jest pierwszym z cyklu debat organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. Wicepremier podkreślił, że kultura jest dziś wielkim kołem zamachowym zmian społecznych i gospodarczych.

Nie ma odpowiedzialnego rozwoju bez kultury

- mówił.

Dodał, że celem kierowanego przez niego resortu jest zapewnienie dostępu do kultury dla wszystkich grup społecznych.

Tworzymy po temu warunki, m.in. poprzez nieznający precedensu w historii wielki transfery dochodów w kierunku grup mniej uposażonych, ale też poprzez zwiększenie wydatków na kulturę

 - mówił.

Gliński podkreślił, że w 2017 r. nakłady na kulturę po raz pierwszy przekroczyły 1 proc. PKB.

I to nie licząc funduszy europejskich i zakupu kolekcji Czartoryskich

 - mówił.

Minister kultury dodał, że w latach 90. XX w. przyjęto w Polsce rozwiązania strukturalne, organizacyjne i finansowe dla działalności kulturalnej, które w ostatnich 20 latach nie zostały poddane weryfikacji.

W tym czasie ludzie kultury, obywatele zgłaszali liczne postulaty zmian (…) wydaje się, że nadszedł dziś czas, by podsumować dotychczasowe doświadczenia i sprecyzować charakter koniecznych zmian i wprowadzić je w życie. Uzyskamy w ten sposób trwałą poprawę stanu funkcjonowania kultury, a szczególnie działalności twórczej i artystycznej. W tym procesie zmian wiodącą rolę muszą odegrać uczestnicy i organizatorzy życia kulturalnego

 - powiedział Gliński.

Otwierające Konferencję pięć sympozjów tematycznych, poświęcone będą kolejnym dziedzinom sztuki: muzyce, tańcu, teatrze, sztukach plastycznych oraz kulturze ludowej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a ich odbiorcami.