Zakłamana, wroga sprawie polskiej propaganda, fałszując historię Armii Krajowej, usiłuje wypaczyć i zohydzić całość dorobku Kraju w okresie jego pięcioletnich zmagań z najeźdźcą. Tym większy spoczywa na nas, naocznych świadkach, obowiązek głoszenia prawdy. 

Musimy pamiętać, że opór i determinacja kontynuowania raz podjętej walki wypływały z decyzji olbrzymiej większości Narodu

- że Naród w warunkach niezwykle trudnych potrafił się zorganizować, doprowadzić do jedności i wyłonić swe przedstawicielstwo polityczne; 

- że Armia Krajowa, z chwilą scalenia organizacji wojskowych i wcielenia do jej szeregów żołnierzy wywodzących się z różnych środowisk i grup politycznych, stała się wyrazem woli całej zwartej, ideowo zjednoczonej Polski

- że wszystkim, bez względu na zapatrywania i przekonania polityczne, przyświecała jedna myśl przewodnia: przyczynienia się własnym wysiłkiem do odzyskania utraconej wolności.

Opisując znane mi bliżej czyny poszczególnych żołnierzy i grup, miałem na myśli krwawy trud setek tysięcy bojowników i bohaterów Polski Podziemnej. Dzięki ich bezgranicznej ofiarności i poświęceniu Polska raz jeszcze dowiodła przed światem, że żadna wroga przemoc nie zdoła złamać jej woli i wydrzeć z duszy Narodu dążenia do niepodległego bytu.