niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
28 czerwca 2017

​Mocne oświadczenie S. Cenckiewicza ws. działań IPN: Porażający brak profesjonalizmu

Dodano: 20.02.2016 [11:25]
​Mocne oświadczenie S. Cenckiewicza ws. działań IPN: Porażający brak profesjonalizmu - niezalezna.pl
foto: Małgorzata Armo/Gazeta Polska
„(…) wszystkie (…) nieprawidłowości (którym towarzyszą w dodatku wypowiedzi przedstawicieli IPN z góry dezawuujące autentyczność i wiarygodność dokumentów znalezionych w domu Kiszczaków) w sposób poważny zagrażają dobru śledztwa, które jest najważniejszym śledztwem w tego rodzaju sprawach w historii Polski” – napisał Sławomir Cenckiewicz w specjalnym oświadczeniu. Poniżej pełna treść stanowiska historyka.

Oświadczenie na temat zaniedbań pionu śledczego IPN w sprawie ukrycia przez osobę do tego nie uprawnioną dokumentów podlegających przekazaniu do IPN

Działania pionu śledczego IPN w śledztwie sygn. S 64/15/Zi dotyczącego ukrycia przez osobę do tego nie uprawnioną dokumentów podlegających przekazaniu do IPN, w ramach którego dokonano przeszukania w domu wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku, porażają brakiem profesjonalizmu i szkodzą dobru śledztwa. Poniżej najważniejsze nieprawidłowości, jakie można zauważyć na podstawie komunikatów IPN, wypowiedzi członków Rady IPN oraz przekazów medialnych ukazujących dokonywane czynności śledcze.

1. Podstawę prawną prowadzenia postępowania w tej sprawie przez prokuratora IPN stanowi art. 45a ustawy o IPN, który zobowiązuje Instytut do wszczynania z urzędu śledztwa w sprawach o przestępstwa określone w art. 54 i 55 ustawy, a więc również postępowania w sprawie ukrywania dokumentów podlegających przekazaniu do IPN. Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o IPN do prowadzenia śledztw przez Instytut Pamięci stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że prokuratorom IPN przysługują wszystkie instrumenty prawne z jakich może skorzystać każdy prokurator na podstawie KPK. Wszelkie pojawiające się informacje, że IPN pewnych czynności nie może przeprowadzić w ramach prowadzonego śledztwa, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych.

2. Zgodnie z KPK, postępowanie karne wszczyna się, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W ramach postępowania, w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu, można dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że wymienione rzeczy tam się znajdują.

Niezrozumiała jest przyczyna, dla której prokurator IPN nie zarządził, mimo formalnego wszczęcia śledztwa w tej sprawie w 2015 r. czynności procesowej przeszukania zaraz po jego wszczęciu, skoro istniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Na pewno uzasadnioną przyczyną nie jest obawa prokuratora przed ewentualnymi roszczeniami ze strony osoby podejrzanej, bo takie istnieją zawsze, a niepodejmowanie w takich przypadkach czynności uniemożliwiałoby prowadzenie jakiegokolwiek postępowania karnego.

Nie ma też podstawy prawnej, aby twierdzić, że śmierć Czesława Kiszczaka stanowiła przeszkodę do zarządzenia przeszukania po jej nastąpieniu. Przecież celem i istotą tego postępowania jest odzyskanie dokumentów podlegających przekazaniu do IPN, niezależnie od tego, kto je posiada. Potwierdza to również fakt, ze ostatecznie przecież zarządzono przeszukanie po jego śmierci.

3. W aspekcie procesowym reakcja IPN na propozycję Marii Kiszczak sprzedaży nielegalnie posiadanych dokumentów budzi poważne wątpliwości, zakładając, że informacje o przebiegu tego spotkania podawane przez Prezesa IPN są prawdziwe.

Osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła tego rodzaju przestępstwo, nie powinno się umożliwić powrotu do domu bez asysty prokuratora i policji w celu dokonania przeszukania. Dokument, który przedstawiła Prezesowi IPN, powinien zostać natychmiast zatrzymany w trybie procesowym i zabezpieczony. Z okoliczności sprawy, w szczególności z wypowiedzi Marii Kiszczak wynika, iż powinna mieć przedstawione zarzuty.

Sam fakt, że przechowywała bez podstawy prawnej dokumenty państwowe, jest podstawą do pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej. Propozycja sprzedaży dowodzi, że miała zamiar posiadania tych dokumentów. Maria Kiszczak miała świadomość, jakiego rodzaju dokumenty przechowuje. Ewentualny brak świadomości, że dokumenty podlegają przekazaniu do IPN nie ma tutaj znaczenia. Inna sytuacja byłaby, gdyby przyszła zaraz po śmierci męża i poinformowała, że są w domu pewne dokumenty i chciałaby je przekazać. W związku z tym wypowiedzi przewodniczącego Rady IPN A. Dudka, o tym, że osobiście nie jest zwolennikiem postawienia zarzutów M. Kiszczak, mogą być odbierane jako niedopuszczalna forma nacisku na prokuratora prowadzącego śledztwo.

4. Czynności przeszukania przeprowadzone przez prokuratora IPN w dniu 16 lutego 2016 r. podjęte w domu Marii Kiszczak w godzinach od 18.00 do 22.00 nie zostały dokonane zgodnie z zasadami procesowymi obowiązującymi przy wykonywaniu tej czynności. Zamiast przeszukania miało miejsce wydanie dokumentów przez Marię Kiszczak i podjęcie pobieżnych czynności sprawdzających. Biorąc pod uwagę, iż jest to podpiwniczony piętrowy dom jednorodzinny posadowiony na kilkusetmetrowej nieruchomości, przeszukanie w sprawie podejrzenia ukrywania dokumentów o takiej wadze i znaczeniu dla państwa polskiego, winno zająć wiele godzin, a biorąc pod uwagę samą tylko ilość wydanych dobrowolnie dokumentów, być może nawet kilkadziesiąt godzin. Wiadome jest, że służby podległe Czesławowi Kiszczakowi sporządzały w postaci mikrofilmów kopie dokumentacji, np. przed przekazaniem ich do Moskwy. Istnieje więc uzasadnione podejrzenie, że w posiadaniu Marii Kiszczak mogą nadal znajdować się mikrofilmy, i w tym kierunku również powinny zostać podjęte czynności przeszukania. Przeszukanie takie winno być wykonywane przez zespół prokuratorów w asyście wyspecjalizowanej grupy poszukiwawczej policji, przy udziale archiwistów IPN. Ekipa policyjna winna dokonywać wyłącznie czynności technicznych. Umożliwienie jej dostępu do niezabezpieczonych dokumentów, co było widać w relacjach telewizyjnych, jest rzeczą niedopuszczalną.

Należy mieć na uwadze, że zakończenie przeszukania mogłoby mieć miejsce po wydaniu dokumentów, jeżeli postępowanie byłoby prowadzone w sprawie ukrycia konkretnych, oznaczonych dokumentów, np. skradzionej teczki personalnej i teczki pracy TW „Bolek” i dokładnie te dokumenty zostałyby dobrowolnie wydane. W przypadku tego postępowania, prokurator IPN winien przeprowadzić drobiazgowe przeszukanie, ponieważ niewątpliwie celem śledztwa jest odzyskanie bliżej nieoznaczonej ilości i rodzaju dokumentów. Czy w przypadku prowadzenia np. postępowania dotyczącego posiadania narkotyków, gdy organy ścigania dokonujące przeszukania, poprzestałyby na dobrowolnym wydaniu przez podejrzanego kilku gram nielegalnej substancji i zakończyły czynności? A dokładnie tak postąpiono w przypadku Marii Kiszczak.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że na miejscu mogą znajdować się jeszcze jakieś dokumenty, czynności przeszukania należy bezwzględnie uzupełnić.

5. Zgodnie z KPK należy sporządzić spis i opis przedmiotów wydanych lub znalezionych w czasie przeszukania. Na miejscu również należy sporządzić protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania, który powinien zawierać dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis. Są to czynności niepowtarzalne, których dokonanie stanowi podstawę metodyki prowadzonego śledztwa i ukierunkowują jego dalszy przebieg.

Wiadomo jest, że podczas czynności przeszukania w dniu 16 lutego 2016 r. prokurator IPN nie porządził spisu i opisu dokumentów. Protokół taki sporządzany jest aktualnie w siedzibie IPN. Zaniechanie dokonania tych czynności w miejscu przeszukania stanowi rażące naruszenie prawa, mające daleko idące konsekwencje procesowe. Czynności tych dokonuje się bowiem w miejscu przeszukani m.in. po to, aby zapewnić obecność uprawnionych osób zainteresowanych przy ich dokonywaniu, w szczególności w celu potwierdzenia spisu rzeczy zatrzymanych, co uniemożliwia skuteczne podnoszenie zarzutów co do rodzaju i ilości zatrzymanych rzeczy oraz sposobu przeprowadzenia czynności procesowych.

6. Zgodnie z KPK przedmioty wydane lub znalezione w trakcie przeszukania podlegają oględzinom i dokonuje się ich w miejscu przeszukania. Są to jednak wstępne oględziny, służące ocenie, czy rzeczy te podlegają zatrzymaniu i umożliwiające dokonanie ich spisu i opisu. Oględzin szczegółowych można dokonywać poza miejscem przeszukania, nawet wielokrotnie, a ich celem może być ustalenie wszelkich okoliczności istotnych dla sprawy.

Oględziny dokumentów wydanych przez Marię Kiszczak dokonywane są aktualnie przez prokuratorów i archiwistów w siedzibie IPN.

Zgodnie z KPK za zgodą prokuratora w przeszukaniu może uczestniczyć oprócz osoby, u której przeszukanie jest dokonywane, również osoba przez nią wskazana. Natomiast osoba ta nie uczestniczy w przeprowadzanych oględzinach dokumentów poza miejscem przeszukania. Nie wiadomo w jakim trybie procesowym w oględzinach tych uczestniczy córka Czesława Kiszczaka. Możliwość taka istniałaby np. w przypadku, gdyby osoba ta wytworzyła przedmiotowe dokumenty i zostałaby dopuszczona do oględzin w charakterze świadka. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby córka i syn Czesława Kiszczaka uczestniczyli w oględzinach i zapoznawali się z treścią dokumentów poddawanych oględzinom, to uprawnienie wyłącznie prokuratora i powołanych biegłych. Na jakiej podstawie osoba ta pozna treść przejętych dokumentów przed osobami uprawnionymi do zapoznania się z dokumentami?

Czy w jakiejkolwiek innej sprawie tego typu prokurator dopuścił do oględzin dokumentów osobę trzecią? Ta niezrozumiała decyzja wynika wyłącznie z zaniedbań i zaniechań dokonanych w trakcie przeszukania i obawy przed wykorzystaniem możliwości zaskarżania sposobu przeprowadzania czynności w ramach przeszukania. Decyzja ta być może wina zostać potraktowana jako przekroczenie uprawnień przez prokuratora.

7. Szybkość jest jedną z podstawowych zasad postępowania karnego. Umożliwia ją koncentracja czynności procesowych poprzez właściwe ich planowanie. Zasada ta została w sposób szczególny naruszona przez prokuratora IPN. W tym samym czasie, kiedy rozpoczęto czynności przeszukania w domu Marii Kiszczak, takie same czynności winny rozpocząć się u innych osób najbliższych – syna i córki Czesława Kiszczaka, na terenie działki letniskowej Kiszczaków na Mazurach, oraz u wielu innych osób, u których istniało uzasadnione podejrzenie, iż mogą ukrywać dokumenty podlegające przekazaniu do IPN. To powinny być skoordynowane czynności dokonywane w tym samym czasie w wielu miejscach jednocześnie. Dla dobra śledztwa wszelkie informacje medialne winny się ukazać dopiero po ich zakończeniu. Konferencje prasowe, wypowiedzi członków Rady IPN (m.in. A. Dudka i A. Paczkowskiego o tym, że IPN nie jest instytucją powołaną do tego, by poszukiwać materiałów skradzionych w archiwach MSW), a zwłaszcza zapowiedź Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o możliwych kolejnych przeszukaniach, w ogóle nie powinny mieć miejsca.

Czynności procesowe dokonywane na terenie działki letniskowej na Mazurach zostały podjęte dopiero 18 lutego 2016 r. Utrwalony przez ekipę telewizyjną TV Republika zapis czynności dokonywanych przez policjantów w obejściu działki wskazuje na wyjątkowy brak profesjonalizmu policjantów i zupełny brak nadzoru dokonywania czynności ze strony prokuratora. Działania te przeprowadza się w zupełnym oderwaniu od dostępnych już dziś kontekstowej wiedzy historycznej. Czy IPN zapomniał np., że oficerowie MSW - bohaterowie afery Żelazo (kryptonim „Zalew”) ukrywali uzyskane z przestępstw precjoza na swoich działkach rekreacyjnych nad Zalewem Zegrzyńskim?

Należy mieć na uwadze, że wszystkie ww. nieprawidłowości (którym towarzyszą w dodatku wypowiedzi przedstawicieli IPN z góry dezawuujące autentyczność i wiarygodność dokumentów znalezionych w domu Kiszczaków) w sposób poważny zagrażają dobru śledztwa, które jest najważniejszym śledztwem w tego rodzaju sprawach w historii Polski. Prawdopodobnie w wielu domach prominentnych komunistycznych dygnitarzy, co do których istniały uzasadnione podejrzenia, że ukrywają ważne dokumenty wykradzione z archiwów państwowych, dokumentów tych już nie ma. Prokurator prowadzący postępowanie dopuścił się wielu nieprawidłowości mogących zostać zakwalifikowanych jako rażące naruszenie prawa i uzasadniających zarzut przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Okoliczności te uzasadniają natychmiastowe jego odsunięcie od prowadzonego postępowania.

Konieczne jest natychmiastowe podjęcie stosownych czynności nadzorczych przez Prokuratora Generalnego.

dr hab. Sławomir Cenckiewicz
Opinie użytkowników
Regulamin Forum:
Na forum niezalezna.pl publikujemy opinie użytkowników naszego portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji. Bezwzględnie usuwane będą wpisy zawierające groźby karalne i wszelkie prowokacje godzące w Niezależną. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną do 1500 znaków długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link. Wszelkie zastrzeżenia natury regulaminowej prosimy zgłaszać na: pocztę strażnika forum

Zamiota wszystko pod dywan. Buta i bezkarnosc panow Polski jest przeogromna. Stawka jest wielka. Cale to zamieszanie ma na celu "znalezienie hakow na PiS"

Cenckiewicz na szefa I P N , najlepsza znajomosc archiwum i ich odczytania ,w kilku elementach sie z nim nie zgadzam ale to rzetelny historyk

NIGDY! CENCKIEWICZ, jako dyrektor IPN, ZBURZYŁBY ZAUFANIE DO PiS!
To gorsza kandydatura niż Kaczmarczyka jako Prokuratura Generalnego, Netzela jako szefa PZU, czy Rogalskiego -jako adwokata rodzin smoleńskich!
Stosunek CENCKIEWICZA do POWSTANIA WARSZAWSKIEGO dyskwalifikuje go jako POLAKA!

Potwierdzam: najlepszym kandydatem na szefa IPN jest Prof. Andrzej Nowak. Nigdy Cenckiewicz, bo nam zamknie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Mocne oswiadczenie S...
To prawda, gdzie sa ludzie odpowiedzialni? Komuna robi sobie co chce, a IPN spi? Jak dlugo nie wyjda na wierzch szmatlawcy, szkodniki Polski, wszyscy sie upominaja o to, powstaja jakies mity, a to dawno powinno byc wyjasnione i upublikowane, niech Polacy poznaja swoich wrogow. Komorowski; Walese atakuja ci co nie maja zadnych zaslug. jak to przeczytalam, to smiech mnie ogarnal, a jakie ty masz zaslugi? Jak smiesz zabierac glos o tych co atakuja? Nie wymienie twoich "zaslug", bo kazdy je zna, lepiej schowaj sie i nie zabieraj glosu.

Trzeba natychmiast odsunąć członków Rady IPN A. Dudka i A. Paczkowskiego od "kiszczakowych" teczek Bolka

inaczej mogą dziać się "dziwne rzeczy" ! Ich skandaliczne wypowiedzi do mediów w sprawie teczek Bolka

dyskwalifikują tych mocno podejrzanych osobników jako niezależnych profesjonalistów. Trzeba też przypomnieć

skandaliczą wypowiedź A. Dudka sugerującą, że prof. Chris Cieszkowski donosił do SB: "Prawdopodobnie należał

do tej kategorii ludzi, którzy powiedzieli co mieli do powiedzenia, po czym prosili o nagrodę, czyli możliwość

wyjechania z kraju". Natomiast A. Paczkowski to znany krypto-bolszewik i kumpel łajdaka Grossa, co organizował

dla tego polakożercy medialne "dyskusje", w celu uwiarygadniania jego perfidnych, plugawych łgarstw o Jedwabnem.

To nie brak profesjonalizmu ale dywersyjna robota osadzonej w IPN PO-żydo-komuny.

Trzeba patrzeć im na łapy, a najlepiej wykopać z IPN tych żydo-komuszym Kieresoidów! które

wszystko robiły aby wybielić Bolka i wrednie utrudniały ekshumację Bohaterskich Żólnierzy

Niezłomnych z komunistycznych dołów śmierci na Wojskowych Powązkach. Miejmy nadzieję, że policja

dokładnie spisała protokół, ze wszystkich dokumentów wyniesionych z willi żydo-komunistycznego

zbrodniarza kiszczaka ! Tak, aby te nygusy z IPN nie zaqurviły któregoś dokumentu na rozkaz gnoja

Bolka albo żydo-komunistycznego gebelsa Szechtera-Jąkały.

Wlodek z Canady. Nie ublizaj PISOWI,bo wlasnie dzieki PiS
mozesz to pisacco piuszesz,bo inaczej siedzialbys cicho
jak myszka pod miotla. Teraz mozesz cala geba i dlugospisem
pisac na temat Bolkow-Ubolkow.Tego nie zauwazyles i nie umiesz docenic. Czemu nie wskazujesz na PO,PSL (ZSL)
itd.Juz ciebie podstawili na PiS!! Moze kiedys tego
pozalujesz!

Niszczenie akt to było KŁAMSTWO. Do roku 2004 kilka ton - wszystkie akta potrzebne do lustracji - były w domu Kiszczaka. W roku 1989 Kiszczak wybrał do okrągłego stołu AGENTURALNĄ opozycję, aby ją tymi aktami SZANTAŻOWAĆ. Ten szantaż trwa ciągle od kilkudziesięciu lat. W roku 1992 Wałęsa, Tusk i Geremek musieli obalić Olszewskiego, również panicznie bojąc się swoich papierów. W roku 2004/2005 w obliczu zagrożenia lustracją większość akt została wywieziona gdzieś do byłych obiektów WSW za wyjątkiem starych akt Wałęsy. Nie było to konieczne, bo Trybunał Konstytucyjny i tak do lustracji nie dopuścił.

Co prawda nie jestem historykiem, tym bardziej prokuratorem, lecz jako inżynier też potwierdzam myśl Pana Cenckiewicza (chylę czoło), że to wszystko robione było od d..y strony. od konsekwencji jest Prokurator Generalny, co oczywiście nie jest w stanie cofnąć czasu. Ale nauczka dla krętaczów musi być bardzo transparentna , czyli bolesna

Co prawda nie jestem historykiem, tym bardziej prokuratorem, lecz jako inżynier też potwierdzam myśl Pana Cenckiewicza (chylę czoło), że to wszystko robione było od d..y strony. od konsekwencji jest Prokurator Generalny, co oczywiście nie jest w stanie cofnąć czasu. Ale nauczka dla krętaczów musi być bardzo transparentna , czyli bolesna

A w wielu sprawach represji komunistycznych zarówno moich jak i moich opozycyjnych przyjaciół koszaliński prokurator IPN tak nieudolnie sporządził akty oskarżenia przeciwko SBekom że już w pierwszej instancji sąd ich wszystkich uniewinnił a prokuratura nie raczyła nawet złożyć stosownej apelacji bo po co ...w wielu przypadkach sprawy przeciwko sb- eckim prześladowcom zostały w bulwersujący sposób umorzone ....Zenadą i HUCPĄ jest iż kapusiowi BOLKOWI IPN nadał status pokrzywdzonego !!!!!

Nie trzeba być nawet prawnikiem aby wyciągnąć wnioski jak prof. Cenckiewicz. Każdy przytomnie rozumujący człowiek wie, że czynności takie jak opisane wyżej powinny być wykonane niezwłocznie i równolegle w wielu miejscach. Triumfalizm i medialne występy odpowiedzialnych za te prymitywne błędy śledztwa mogą wskazywać na to, iż celowo doprowadzono do tego aby ewentualni posiadacze ważnych dokumentów pozbyli się ich poprzez zniszczenie lub ukrycie w innych miejscach.
Moim zdaniem w sprawie tej powinno być przeprowadzone postępowanie, a winni zaniedbań przykładnie ukarani.

Panie Cenckiewicz, za atakowanie Powstania Warszawskiego i Profesora Kiezuna, nigdy nie powinien Pan zostac szefem IPN. Tyle.

Panie JerzyP. Prof.Kieżun ZATAIŁ,powtarzam,ZATAIŁ FAKT WSPÓŁPRACY!!!Żył w kłamstwie przez kilkadziesiąt lat! Tak samo jak Wałęsa! Zrobił to samo co BOLEK WAŁĘSA! NIE PRZYZNAŁ SIĘ I KŁAMAŁ! Prof.Kieżun sam się przekreślił,bo zachował się w sposób NIEGODNY,NIEGODNY! To po pierwsze! Po drugie: Powstanie Warszawskie było RZEZIĄ,rzezią ludności Warszawy i to jest FAKT NIEZAPRZECZALNY co nie znaczy,że ci,którzy tam walczyli i ci którzy zginęli nie zasługują na pamięć,szacunek i wdzięczność, to byli BOHATEROWIE. O ile pamiętam, to prof.Cenckiewicz był tylko recenzentem. Jeśli chodzi o prof.Kieżuna i Wałęsę to ludzi poznaje się po tym jak kończą a prof.Kieżun i Wałęsa skończyli jako BOLKI!
Prof.Cenckiewicz znakomicie nadaje się na prezesa IPN,bolki i WSI to doskonale wiedzą,dlatego zrobili co w ich mocy,żeby go stamtąd usunąć, bo prof.Cenckiewicz doskonale wie co robić z dokumentami i jest NIEPRZEKUPNY,ODWAŻNY I BEZKOMPROMISOWY!

Dlaczego nie odwołano jeszcze prezesa IPN?
Mam nadzieję ,ze do dojścia do prawdy nie stanie nam teraz
Instytut w nieodpowiednich i nieodpowiedzialnych rękach!!!!!!!!!!!

Dlaczego nie odwołano jeszcze prezesa IPN?
Mam nadzieję ,ze do dojścia do prawdy nie stanie nam teraz
Instytut w nieodpowiednich i nieodpowiedzialnych rękach!!!!!!!!!!!

100% racji panie Profesorze. Gdyby w Polsce nareszcie stosowano to co jest zapisane w ustawach, a ludzi niekompetentnych, przypadkowych (takich co to ciocia poleciła) zastąpić ludźmi przygotowanymi w wysokim standardzie, gdyby wreszcie przestał istnieć kult "świętych krów", a ludzi z ich czynów oceniano równo (czy to bogaty, czy też biedak, czy to minister, czy zwykły śmiertelnik, w Polsce mógłby zapanować porządek, polityka nie wkraczałaby do każdej dziedziny życia, a ludzie żyliby spokojniej i bogaciej.
Zaś cała ta wierchuszka IPN przypomina stado niekompetentnych gęgaczy, co to gdy zobaczą kamerę, chcąc wypromować siebie, gęgają co im ślina na język przyniesie, nie bacząc nawet, że wyjawianie publicznie tajemnic śledztwa jest tak samo karane, jak inne przestępstwa.

Czy ktoś jest władny żeby tych cieci z IPN - obrońców komunistycznego ładu i agenturalnych aparatczyków - wymienić i rozliczyć za ich działalność, ewidentnie wykazujących znamiona przestępstwa?! Dlaczego niemoc rządu albo brak zainteresowania w zakresie działalności IPN trwa tak długo?!

Bardzo ciekawa biografia prof. Cenckiewicza, dobrze się ogląda https://www.youtube.com/watch?...

Bardzo dziękuję za podany link.
Kultura i determinacja rozmówców robi wrażenie!
dzięki

Wielce Szanowny Panie HISTORYKU nalezaloby tez teraz
poszukac twczek o Mazowieckim,Kuroniu,Gieremku i
dalszych postaciach budowniczych PRL-Bis. To oni na
polecenie W.Jaruzelskiego budowali w tamtym czasie
te nieco odmienna od pierwszej Peerelk.To byli jawni
zdrajcy Solidarnosci, wyraznie zainstalowanych w
NSZZ"S". Polska musi wiedziec o tych czerwonych zdrajcach,
a zarazem poacholkach CCCP,bo przeciez bylismy pod
okupacji tego kolosa, Zawsze glodnego,pijanego i zaborczego.

Dodać trzeba jeszcze głównego opoja Magdalenki (obok Kuronia), wydającego świadectwa "honoru", ojca redaktora gazety wybiórczej, od lat tumaniącej Polaków. Jednego z Ojców Założycieli III RP, czołowego anty-Polaka.

Wszystkie dobrze zabezpieczone u Michnika. Jego też.

Robili jaja komuchy 70 80 90 2000 2016 i robią dalej jaja z Polskiego Narodu .Wałęsa rodząc się już został kolaborantem .Wałęsa to zastępca Albina Siwaka .

BOLEK przypadek? Raczej nie
Kilka faktów:
-Przed wyborami nikt nie słyszał o.Nowoczesnej.Nagle w trakcie wyborów powstaje partia, na której czele stoi Petru Człowiek młody, za którym stoi stary układ.W sondażach dostają w nawet 10-15% Co dziwne więcej % niż Kukiz, Korwin, którzy na „rynku” istnieją znacznie dłużej. Co także jest ważne członkowie nowej partii płacą za wpisowe szefowi.
-Dostają się do parlamentu gdzie nie robią nic tylko za wszystko winią PiS. Niekompetencja ich ludzi aż bije po oczach.
-Dziwny zwrot w mediach gdzie zamiast PO cały czas na świeczniku jest.Nowoczesna i Petru człowiek wszechwiedzący.
-Nowy rząd zaczyna zmiany i chce wprowadzać nowe ustawy.
-Medialna nagonka na PiS i Prezydenta,sprawa TK i 500+
-Powstaje coś takiego jak KOD. Od tego momentu jest już ostra jazda.
-Kapusie z PO,PSL,.N KOD zaczynają nagonkę na nowy rząd i Polskę w całej Europie i Stanach. Liczne manifestacje w kraju i zagranicą pod banderą KOD
-Rezultatem wyjazdów kapusi jest eskalacja krytyki z zagranicy nowego rządu w Polsce
-Unia Europejska chciałaby ukarać Polskę, ale nie daje rady (PiS wychodzi z małej wojny z tarczą)
-Nowy rząd działa dalej i poparcie rośnie
I wtedy........................
-Nowy szef Policji Z.Maj. Zapowiedzi zmian w policji –Nagle odnajdują się kwity, podejrzany o korupcję ODWOŁANY! Zmian nie będzie
-płk Berdychowski był przygotowywany na dowódcę WP,GROM –nagle idzie do parku i popełnia samobójstwo. Przypadek? Raczej nie Zmiany w armii na razie odroczone.
-Wchodzi w życie projekt PiS 500+
-Wdowa po Kiszczaku zgłasza się z papierami do IPN,gdzie numerem 1 jest TW Bolek.
Temat Wałęsy zawsze był zapalnikiem w Polsce i na świecie,człowiek „ikona” dla, wielu którzy wieżą w bajki, iż to On obalił komunę. A prawda jest zupełnie inna, i wielu trudno by było się teraz z tym pogodzić ze ich „wybranek” ich„lokata kapitału” był TW.
-Na koniec sprzeczne informacje w mediach,fatalne działanie IPNu i coraz to głośniejsza nagonka na PiS ze to ich sprawka i jest nieludzka.
PiS po raz kolejny dał się zapędzić przez służby w kozi róg,ponieważ cała sytuacja z teczkami i działaniami IPN musiałaby by się skończyć dymisją wszystkich w IPN.
Ale może być to gwóźdź do trumny, ponieważ w tym momencie lament i oskarżenia o łamanie demokracji w Polsce środowisk opozycyjnych w kraju i za granicą byłby na pewno usłyszany i konsekwencje mogłyby być już poważniejsze wszak chodzi tu o TW BOLKA „ikonę”
Konkluzja: Obalenie rządu Olszewskiego,nie dopuszczenie przez Bolka do lustracji zbiera teraz żniwa. I będzie tak dopóki całe towarzystwo spod znaku SB,WSI,WSW nie zostanie rozliczone i zdemaskowane.

Panie Rafale przedstawiona przez Pana teoria spiskowa ni jak się ma z prawdą. Czy we wszystkich tych w/w wydarzeniach muszą brać udział komuniści, złodzieje i cykliści.

Panie Rafale przedstawiona przez Pana teoria spiskowa ni jak się ma z prawdą. Czy we wszystkich tych w/w wydarzeniach muszą brać udział komuniści, złodzieje i cykliści.

Potrzebny jest nowy prezes IPN, który silnie przewietrzy instytucję. To jednak zależy wyłącznie od PISu.

Ja chcal bym przeprosic Polakow i Polske za to ze zle mowilem o Polsce i zle pisalem mediach,a takze chce przeprosic mego kolege Mietka za to ze urazilem jego uczuca pariotyczne.Wszystkich przepraszam na kolanach,wybaczcie mi.Wole byc koszerny,pejsaty i Amerykan,do Polski nigdy nie przyjade.

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl