Przełomowy rok dla „Cyfrowego buntownika”, Alior Bank rośnie szybciej niż założył w strategii

/ mat. pras.

W 2017 r. dzięki szybkiemu wzrostowi organicznemu przyrost wolumenu kredytów znacząco przekroczył zakładany cel roczny (6,9 mld zł wobec 5-6 mld zł), a Alior Bank awansował z 9. na 8. miejsce pod względem wielkości aktywów na rynku bankowym w Polsce.

W minionym roku Bank bardzo istotnie poprawił pozycję kapitałową i płynnościową, gwarantującą możliwości dalszego, dynamicznego wzrostu. Zysk netto Banku za 2017 r. wyniósł 515 mln zł, co jest wynikiem zgodnym z bieżącym konsensusem rynkowym i jednocześnie przewyższa konsensus z czerwca ub.r. o 15 proc. Największy wpływ na tę wartość miały wyniki drugiej połowy roku, w której zysk netto wyniósł 333 mln zł. W 2017 r. Alior Bank wypracował zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 8 proc., gdyby jednak uwzględnić synergie wynikające z połączenia z wydzieloną częścią Banku BPH bez kosztów integracji, wyniósłby on 11,1 proc. Docelowy poziom synergii wynikający z nabycia wydzielonej części Banku BPH, wynoszący 381 mln zł, zostanie osiągnięty już w 2018 r., czyli rok wcześniej w stosunku do pierwotnych założeń. Bank skutecznie realizuje strategię „Cyfrowego buntownika”. W bankowości detalicznej z sukcesem wprowadził nowe konto lokacyjne, pozyskując 3 mld zł depozytów oraz wdrożył nową wersję bankowości internetowej i mobilnej. Bank umocnił także znacząco pozycję w segmencie mikroprzedsiębiorstw i MŚP. W priorytetowym dla Banku sektorze mikrofirm w 2017 r. całkowita wartość kredytów wyniosła 5,2 mld zł, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej, co przełożyło się na jednoczesne zwiększenie przychodów Banku z tego sektora o 24 proc. Innowacje pozostają kluczowym obszarem dla budowy przewagi konkurencyjnej Banku. Alior Bank ma ambicję znaleźć się w ciągu kilku lat w gronie europejskich liderów pod względem innowacyjności, co ma nastąpić dzięki wdrożeniu nowego modelu zarządzania innowacjami oraz projektami IT (Agilor). Bank jest w trakcie implementacji rozwiązania Open API ze środowiskiem testowym (sand-box) oraz planuje uruchomienie nowego iLab-u. Będzie on bazował na współpracy z klientami, mając na celu tworzenie rozwiązań zwiększających ich satysfakcję. Dodatkowo Bank powoła program akceleracyjny dla firm FinTech. Solidne wyniki Banku w 2017 r. miały bezpośrednie przełożenie na kurs akcji na giełdzie. Bank zakończył miniony roku z ceną akcji na poziomie 79,50 zł, co oznacza wzrost o 47 proc. r/r. Kapitalizacja Banku po raz pierwszy w historii przekroczyła 10 mld zł. 

– Rok 2017 pokazał, że Alior Bank jest w stanie bardzo sprawnie realizować duże, strategiczne projekty, takie jak połączenie z wydzieloną częścią Banku BPH, utrzymywać bardzo wysokie tempo wzrostu organicznego, a jednocześnie pozostać w czołówce rynku bankowego w Polsce pod względem rentowności i efektywności kosztowej. Co ważne, Bank umocnił również pozycję kapitałową i płynnościową

– mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu Alior Bank pełniący funkcję prezesa. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. osiągnął 515 mln zł i był zgodny z bieżącym konsensusem rynkowym. Istotny wpływ na tę wysokość miały wyniki za IV kwartał, w którym zysk netto wyniósł 143 mln zł. W minionym roku Bank wypracował zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 8 proc. Gdyby jednak uwzględnić synergie wynikające z połączenia z Bankiem BPH bez kosztów integracji, ROE w 2017 r. wyniósłby 11,1 proc. Koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH Alior Bank zredukował do 105 mln zł wobec pierwotnie planowanych 195 mln zł, podczas gdy uzyskane w efekcie połączenia synergie wyniosły 195 mln zł. Docelowy poziom synergii wynoszący 381 mln zł zostanie osiągnięty już w 2018 r.

Alior Bank systematycznie poprawia kluczowe wskaźniki finansowe. Rośnie efektywność kosztowa przy stałym zwiększaniu skali prowadzonej działalności. Marża odsetkowa netto wyniosła 4,6 proc. i pozostaje najwyższa na rynku bankowym w Polsce. Istotnemu polepszeniu uległa też pozycja płynnościowa – wskaźnik LCR wzrósł do poziomu 124 proc.
    
Całkowite przychody z działalności operacyjnej wyniosły na koniec 2017 r. ponad 3,7 mld zł, co oznacza 38-procentowy wzrost.
W związku ze stale rosnącym wolumenem udzielanych kredytów i pożyczek wynik odsetkowy urósł do poziomu ponad 2,8 mld zł, tym samym zwiększając się o prawie 46 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Również wynik z tytułu opłat i prowizji uległ znacznemu wzrostowi, wynosząc 453 mln zł, prawie 37 proc. więcej niż w roku 2016. Wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął z kolei poziom 418 mln zł. 

Wolumen udzielonych przez Alior Bank kredytów na koniec 2017 r. wyniósł 51,3 mld zł, zwiększając się o prawie 11 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Przyrost wolumenu kredytów brutto osiągnął poziom 6,9 mld zł. Wynik ten znacznie przekracza założenia strategiczne (5-6 mld zł), a miał na niego wpływ przede wszystkim przyrost wolumenu w IV kwartale 2017 r., kiedy to odnotowano jego przyspieszenie dzięki wzmocnieniu pozycji kapitałowej Banku.

W 2017 r. saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 57,6 mld zł (ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej). Tak dobry wynik został osiągnięty dzięki udanym kampaniom depozytowym – w tym nowego Konta Lokacyjnego – skierowanym na pozyskanie klientów ze strategicznych dla Banku segmentów. 

Bank konsekwentnie poprawiał również swoją pozycję kapitałową. W porównaniu z końcem poprzedniego roku wzrosły wskaźniki TCR oraz Tier 1, wynosząc na koniec 2017 r. odpowiednio 15,2 oraz 12,1 proc. wobec 13,7 oraz 11,3 proc. na koniec 2016 r.

Wyniki Banku przełożyły się na kurs jego akcji na giełdzie. Rok 2017 zakończył z ceną akcji na poziomie 79,50 zł, co oznacza wzrost o 47 proc. w porównaniu z ceną w dniu 31 grudnia 2016 r. W tym samym okresie indeks WIG20 odnotował wzrost o 31 proc., natomiast WIG-Banki o 35 proc.

W segmencie klienta detalicznego Bank znacząco zwiększył udział sprzedaży poprzez kanały elektroniczne. Bank stale dąży do zwiększenia udziału klientów, dla których będzie bankiem pierwszego wyboru. Aby osiągnąć ten cel wykorzystuje innowacyjną segmentację behawioralną oraz zwiększa poziom innowacyjności kanałów cyfrowych. W roku 2017 Bank wprowadził innowacyjny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Konto Jakże Osobiste”, którego sprzedaż była wsparta wielokanałową kampanią marketingową.   

W segmencie klienta biznesowego Bank skupiał się na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Zbudowanie przewagi w tym obszarze rynku było możliwe dzięki oparciu o wysoki poziom automatyzacji procesów oraz wykorzystanie kanałów cyfrowych. Jednocześnie segment ten oferuje atrakcyjny poziom rentowności przy relatywnie niewielkim obciążeniu kapitałowym. W 2017 r. mikro- i małe firmy odpowiadały za 26 proc. przychodów Banku. Wysoka efektywność tego segmentu wynika przede wszystkim z wdrożonych usprawnień i innowacji. Pełna automatyzacja procesu kredytowego umożliwia udzielenie wstępnej decyzji kredytowej dla finansowania do 600 000 zł z podziałem na trzy produkty nawet w 30 minut i uruchomienie środków w ciągu jednego dnia roboczego. Bank udostępnił internetowy proces pełnego otwarcia rachunku firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej, który został zintegrowany z CEIDG. Bank stawia także na dalszy rozwój platformy zafirmowani.pl, która oferuje zarówno przydatną wiedzę jak i użyteczne rozwiązania dla firm, np. bezpłatną aplikację do samodzielnego prowadzenia księgowości. 

Alior Bank do 2020 r. zamierza corocznie inwestować w rozwój IT i innowacje ok. 100 mln zł, w tym 10 mln zł rocznie w partnerstwa oraz przedsięwzięcia z sektora FinTech. Bank wdraża nowy model zarządzania innowacjami, oparty na współistnieniu i wzajemnym wsparciu wewnętrznego i zewnętrznego ekosystemu. 

W ramach nowego modelu zostanie uruchomiony iLab ukierunkowany na współpracę z klientami oraz poprawę ich doświadczeń. Prowadzone będą też wewnętrzne procesy crowdsourcingowe, a Bank wprowadzi ścieżki kariery oparte o innowacje, zakładające wewnętrzną inkubację. 

Alior Bank, w ramach wspierania innowacyjnych start-up’ów, planuje od czerwca br. uruchomić program akceleracyjny i fundusz, który będzie inwestował w spółki z sektora FinTech oraz InsurTech. 
 
Pierwsza edycja programu dla start-up’ów będzie skupiała się na obszarze „otwartej bankowości” (Open Banking) i wykorzystywaniu API powiązanych z dyrektywą PSD2, choć nie tylko. Program zapewni mentoring, środowisko testowe i przestrzeń do pracy w Warsaw Spire. Część spółek będzie mogła liczyć na finansowanie poprzez fundusz inwestycyjny. Rozpoczęcie naboru do pierwszej edycji planowane jest na kwiecień br.
 
W pierwszym roku działalności akceleratora zakładamy wsparcie około 10 start-up’ów. Te spółki, które dostarczą najlepsze rozwiązania technologiczne, będą mogły liczyć na finansowanie. Wspólnie wypracowane rozwiązania technologiczne będą następnie wdrażane w Alior Banku. Fundusz będzie dysponował kwotą 10 mln zł rocznie, czyli 30 mln zł w czasie realizacji strategii „Cyfrowego buntownika”. Inwestycje będą realizowane w horyzoncie 10 lat. 

Potwierdzeniem wysokiego potencjału Alior Banku w zakresie inkubacji wewnętrznej modeli biznesowych z obszaru FinTech jest uruchomienie w roku 2017 platformy BANCOVO. – w pełni cyfrowego, transakcyjnego pośrednika na rynku pożyczek gotówkowych. Zgodnie ze strategią „Cyfrowego buntownika”, innowacyjność ma być głównym źródłem budowania przewagi konkurencyjnej Alior Banku. W roku 2017 Bank uruchomił m.in. nowe wersje bankowości mobilnej i internetowej, których kolejne odsłony są planowane w tym roku. 

Bank stał się też aktywnym uczestnikiem procesów konsolidacyjnych. Fuzja z Bankiem BPH, najszybszy i jeden z najbardziej efektywnych procesów przejęcia w polskim sektorze bankowym, została zrealizowana w zaledwie kilka miesięcy. Przeprowadzona w marcu ur. migracja zapewniła klientom wywodzącym się z Banku BPH dostęp do szerokiej sieci placówek, jak również oferty wielu nowych usług i rozwiązań, takich jak: internetowy Kantor Walutowy, system płatności mobilnych BLIK czy Google Pay. 

W roku 2017 Alior Bank umocnił współpracę w ramach Grupy PZU, czego efektem jest wzrost udziału produktów finansowych oferowanych przez PZU w sprzedaży oraz realizacja innych projektów o charakterze strategicznym. W październiku ub.r. zarządy Alior Banku oraz Banku Pekao podpisały list intencyjny, którego celem jest wstępne określenie potencjalnych strategii współpracy, wprowadzanych z myślą o zwiększeniu wartości dla akcjonariuszy oraz klientów. 

Źródło: niezalezna.pl

Udostępnij


Wczytuję komentarze...

Kamiński ostro przegiął! W Sejmie bronił komunistycznych funkcjonariuszy i nagle: „Cześć i chwała bohaterom!”

/ Tomasz Adamowicz / Gazeta Polska

Nie od dziś wiadomo, że po pośle Michale Kamińskim można spodziewać się już niemal wszystkiego, jednak to, co zrobił podczas ostatniego posiedzenia Sejmu to już przekroczenie wszelkich granic. Podczas debaty nad projektem ustawy łagodzącej skutki dezubiekizacji polityk zaczął wygłaszać peany na cześć komunistycznych funkcjonariuszy. Nagle pod ich adresem zaczął nawet skandować słowa: „Cześć i chwała bohaterom!”.

Po burzliwej debacie Sejm już w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt ustawy mającej łagodzić skutki tzw. ustawy dezubekizacyjnej, na mocy której byli esbecy i komunistyczni funkcjonariusze stracili swoje uposażenia emerytalne.

Nowelizacja złożona w formie projektu obywatelskiego zakładała podwyższenie wskaźników podstawy wymiaru emerytury i renty dla funkcjonariuszy służb PRL.  Za odrzuceniem przepisów było Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz'15. W związku z tym, za odrzuceniem projektu opowiedziało się w sumie 241 posłów, przeciw było 185, 4 posłów wstrzymało się od głosu.

Głosowanie poprzedzone było niezwykle burzliwą debatą. To właśnie w jej trakcie poseł Michał Kamiński ( PSL - Unia Europejskich Demokratów) zaczął wychwalać komunistycznych funkcjonariuszy. W pewnym momencie zaczął nawet skandować pod ich adresem słowa: „Cześć i chwała bohaterom!”.

Wystąpienie Kamińskiego zaczyna się 14:39:47


 
Poniżej zapis haniebnego popisu posła Kamińskiego, wprost z sejmowego stenogramu:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cześć i chwała bohaterom, którzy dzisiaj siedzą w naszej Izbie, ludziom ciężkiej pracy, służby dla Polski, ludziom, którzy walczyli z mafią, którzy na często niewidzialnych frontach w wywiadzie służyli państwu polskiemu! Jest mi wstyd, że w tej Izbie, choć nie w tej sali, w bardzo tajemniczych okolicznościach została uchwalona ustawa, która zabiera wam wasze słusznie przynależne prawa. (Oklaski) Cześć i chwała bohaterom! Dziękuję wam za waszą pracę dla Polski i zaręczam wam, że wolna Polska przyjdzie i wam jeszcze podziękuje, a ta władza odejdzie, pójdzie, gdzie zasługuje. Chcę powiedzieć, że wyście wtedy, w 1990 r., zdecydowali się, po pierwsze, na przejście procedury weryfikacyjnej, po drugie, na służbę dla wolnego państwa polskiego. Ochranialiście wtedy ministrów i prezydentów, czyli ich, bo oni wtedy tworzyli to państwo. Wtedy te działki w centrum Warszawy zostały uwłaszczone, wtedy te biurowce można było budować. Kiedy oni się tuczyli na III Rzeczypospolitej, to wyście ich chronili przed bandytami, a dzisiaj wam zabierają pieniądze. (Oklaski) (Poseł Bartosz Arłukowicz: Brawo, Michał!) To oni pili wódkę z Kiszczakiem w Magdalence – zdjęcia można obejrzeć – nie wy, bo was do Kiszczaka by nie dopuścili. Oni pili wódkę z Kiszczakiem i się później na tej Polsce utuczyli. A ci księża, którzy dzisiaj będą nam dyktować, jak mamy głosować w Sejmie, to do Milicji Obywatelskiej przychodzili (Oklaski), jak ich obrabowali... (Poseł Bartosz Arłukowicz: Brawo!) ...bo innej milicji nie było, bo takie było państwo polskie. Zabierają wam pieniądze, ale chcą wam zabrać honor i godność. Pieniądze wam mogą zabrać. Honoru i godności wam nie zabiorą. (Oklaski) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo polskie powinno szanować tych, którzy o to państwo walczą. Bardzo często – przez ten rok spotkałem się z dziesiątkami, z setkami z was – słyszałem historie ludzi, którzy pracowali pod przykrywką w mafii i każdego dnia ryzykowali życie, bo mafia nie zna sądu, tam każde podejrzenie mogło owocować tym, że taki ktoś zostałby wywieziony do lasu i zastrzelony. I co, dzisiaj ci tchórze będą wam zabierać pieniądze? Hańba, po prostu hańba. (Oklaski) (Poseł Bartosz Arłukowicz: Brawo, Michał!) Ale ja mam zaszczyt zasiadać po tej stronie Izby, po której siedzą ludzie wsadzani do więzień. Stefan Niesiołowski, mój przyjaciel – 5 lat w komunistycznym więzieniu, bohater wolnej Polski. (Oklaski)(Poseł Jakub Rutnicki: Brawo, Stefan!) Stanisław Huskowski, bohater wolnej Polski. Pani Henryka Krzywonos z Platformy Obywatelskiej – bohaterka wolnej Polski. (Oklaski)(Głos z sali: Brawo!) Po waszej stronie siedzą ci, co wsadzali do więzień, po naszej stronie siedzą ci, co do więzień byli wsadzani. Ale ta sytuacja ulegnie zmianie. (Poseł Bartosz Arłukowicz: Brawo!) Polska osądzi ten rząd, Polska osądzi waszą władzę. (Oklaski) To, co robicie funkcjonariuszom państwa polskiego, jest hańbą. I jeszcze raz na koniec powtórzę: Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała oficerom, żołnierzom polskiego wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wszystkich służb, którzy służyli wolnej Polsce! Cześć wam i chwała! (Oklaski) Staję przed wami na baczność i obiecuję wam, że zrobimy wszystko, by tę władzę odsunąć od władzy, by za te niegodziwości oni zapłacili. (Oklaski) (Głos z sali: Brawo!).


Kamiński wygłosił też... okolicznościowe przemówienie do protestujących przed Sejmem przedstawicieli komunistycznych funkcjonariuszy. Mówił, że są „bohaterami państwa polskiego” i dziękował za „pracę na rzecz Rzeczpospolitej”.

 

Źródło: niezalezna.pl, sejm.gov.pl

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl